wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на ОИЦ-Видин презентира в дунавската община и новата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" Община Ново село, предвид географското си положение, може да се възползва от подхода ВОМР (Воденото от общността местно развитие) за създаването на МИГ (Местна инициативна група) или МИРГ (Местна инициативна рибарска група). Това заяви пред местната общност в Ново село при представянето на ВОМР като част от Споразумението за партньорство управителят на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) Мариела Савкова. Тя призова общината да инициира МИГ с общини по поречието на река Дунав или съседните като разположение общини, което ще спомогне за икономическото съживяване на района и реализацията на приоритени задачи на местната общност. Именно цялостното участие на всички групи в местната общност (публичен и частен сектор) освен изискване при подхода ВОМР, ще е и гаранция за равнопоставеност и обединяване в общи цели на креативни идеи от местната власт, бизнеса и неправителствения сектор, подчерта Мариела Савкова. Управителят на ОИЦ-Видин напомни че ВОМР се явява единствена възможност за малките общини да получат финансиране от СКФ за своите проекти, като за целта е позволено съчетаване на финансирането от различни източници. Експертът „Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Видин Цветомир Ценков запозна участниците в срещата с новата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР), като изтъкна, че община Ново село в първия програмен период успешно е приложила принципа на партньорството с неправителствения сектор при реализиране на проекти по програмата, както и е постигнала успехи в работата си по деинституционализацията. Представителите на общинската администрация посочиха, че ще продължат активната си работа по програмата и в периода до 2020 г., и очакват скорошно отваряне на процедури по ОПРЧР. ОИЦ - Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.    

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.