wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В периода 2007-2013 г. община Брегово, заедно с община Видин, са с най-много проекти в областта по Оперативна програма „Административен капацитет" Чрез подхода ВОМР (Воденото от общността местно развитие) община Брегово ще може да развие икономиката си и да надгради уменията на всички целеви групи от местната общност за подготовка и управление на проекти. Това заяви пред представителите на общинската администрация, училището, социалния патронаж и центъра за работа с деца в Брегово при представянето на ВОМР, като част от Споразумението за партньорство, управителят на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) Мариела Савкова. Тя призова общината да инициира МИГ (местна инициативна група) със съседните като географско разположение общини, което ще спомогне за съживяването на района и реализацията на приоритените задачи на местната общност. Предимствата на Брегово са както в съседството с община Неготин в Република Сърбия и развитие на сектора на услугите (транспорт, настаняване, банкови услуги и други), така и в териториите, попадащи в Натура 2000. Савкова напомни, че ВОМР се явява единствена възможност за малките общини да получат финансиране от СКФ за своите проекти, като за целта е позволено съчетаване на финансирането от различни източници. Експертът „Комуникация, информация и логистика" в ОИЦ-Видин Цветомир Ценков запозна участниците в срещата с новата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР), като изтъкна, че община Брегово в първия програмен период успешно е участвала с проекти по програмата, като така са реализирани услугата „защитено жилище" и е оказана подкрепа на уязвими групи с назначаването на лични асистенти и домашни санитари. Ценков заяви, че община Брегово, заедно с община Видин, са с най-много проекти в областта (по 5 проекта на община) по Оперативна програма „Административен капацитет" в първия програмен период. Проектния капацитет на местната общност в Брегово може да бъде надграден и разширен със създването на екип, който ще работи в рамките на МИГ, посочи още експертът. Присъстващите на срещата отправиха въпроси относно предстоящото стартиране на процедури по ОПРЧР, както и проявиха интерес към възможностите на Оперативна програма „Добро управление", Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност", както и други източници на финансиране от ЕСИФ. Управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова благодари на кмета на община Брегово инж. Милчо Лалов, общинската администрация и всички местни партньори в Брегово за сътрудничеството и посочи, че партньорството между областния информационен център и потенциалните бенефициенти от дунавската община все повече ще се разширява. ОИЦ - Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е изграден по проект на община Видин - № 0068-ОВН-3.3 Областен информационен център - Видин, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00014-C0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.