wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 Със срещи с медиите и общинската администрация във Видин стартира областния етап на националната кампания на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС „Да създадем ЗАЕДНО България 2020". Управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова представи целите, задачите и етапите на кампанията и изрази надежда потенциалните бенефициенти да са активни с идеи и предложения за подобряването на състоянието на населеното място в което живеят, като споделят какво искат да се постигне с европейските средства в област Видин и България до 2020 г. Мариела Савкова представи етапите на инициативата, като подчерта, че екипът на ОИЦ-Видин от 16 март до 5 април с изнесени приемни във всички общини от региона ще приема мненията на хората, след това ще ги обобщи и от 16 април до 30 април с работни срещи ще отговори на въпросите на потенциалните бенефициенти относно възможностите за изпълнението на проектните идеи и предложения. Кулминацията на кампанията във Видин ще е с детски празник на 9 май, с който ще се отбележи Деня на Европа, посочи още управителят на ОИЦ-Видин. Мариела Савкова презентира и новите Оперативни програми, приоритетните им оси и работните им програми за 2015 г. Експертът „Комуникация, информация и логистика в ОИЦ-Видин Цветомир Ценков представи изпълнението на Оперативните програми в първия период и посочи, че очаква общините, които имат водеща роля в проектите по оперативните програми отново да са активни с предложения в инициативата „Да създадем ЗАЕДНО България 2020". Ценков заяви, че Община Видин, която в периода 2007-2013 г. е с най-много проекти в областта (28 проекта на стойност 113 669 762 лв.) и с опит по всички Оперативни програми, има потенциала да надгради постигнатото до 2020 г. Екипът на ОИЦ-Видин продължава със събитията от първия етъп на националната инициатива с изнесена приемна в Белоградчик, която ще се проведе в утрешния ден. (виж приложен файл с график за останалите събития от първия етап на националната кампания в област Видин). Управителят на центъра Мариела Савкова изрази увереност, че инициативата ще постигне своята цел - популяризиране на новите оперативни програми за периода 2014-2020 г. и така ще се насърчат потенциалните бенeфициeнти да кандидатстват с проекти. ОИЦ - Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е изграден по проект на община Видин - № 0068-ОВН-3.3 Областен информационен център - Видин, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00014-C0001 от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.