wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

90 проектни предложения, които могат да се реализириат с подкрепата на ЕСИФ, идентифицира екипът на ОИЦ-Видин Подобряване на инфраструктура със средства от ЕС иска мнозинството от анкитираните жители на област Видин. Това показват резултатите от допитването, проведено от ОИЦ-Видин в 11-те общини от областта - в рамките на националната кампания на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС „Да създадем ЗАЕДНО България 2020". От подадените чрез анкетните карти предложения (227 броя) 128 жители искат да се рехабилитира инфраструктурата в област Видин. 46 граждани искат повече социални услуги, в графа „други" 34 души смятат, че трябва да се създадат работни места (постоянна и временна заетост). Най-много предложения са подадени от община Видин. Преобладаващ източник за финансиране на проектните идеи на гражданите от областта е Програмата за развитие на селските райони. Други източници на финансиране, идентифицирани от екипа на ОИЦ-Видин, чрез предложенията в анкетните карти, са Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", Оперативна програма „Добро управление", Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност", Оперативна програма „Региони в растеж". От подадените 227 идеи в проектни предложения, които могат да получат финансиране по линия на ЕСИФ, служителите в Областен информационен център-Видин, идентифицираха 90 проекта. Потенциални бенефициенти по 72 проекта са общините от област Видин; Агенция „Пътна инфраструктура" - 8 проекта; читалища - 6 проекта; областната администрация - 2 проекта и Българската православна църква - 2 проекта. От идентифицираните проекти по Оперативна програма „Транспорт" може да се реализира ремонт на пътя Видин-Монтана (международен коридор IV), строителството на обходен път при гр. Димово (международен коридор IV), както и разширение на пристанищния терминал във Видин. По Оперативна програма „Региони в растеж" проекти, които могат да се реализират във Видин са: изграждане на индустриална зона в Северната промишлена зона; социализация (реставрация и консервация) на замъка „Баба Вида" и Синагогата; преустройство на бившето военно поделение в кв. „Калето" в Постоянен експозиционен център (Видински панаир) и др. Проектно предложение, което може да се реализира в Белоградчик е годишен фестивал на българското кино. По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" идентифицираният проект е „Акселератор за младежко предприемачество". По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" потенциални проекти за финансиране са изграждане на занаятчийска работилница и художествена кооперация, както и предоставяне на социални услуги, чрез защитени жилища, ЦНСТ, домашни помощници и лични асистенти. Изграждане на инфраструктура за защитени жилища и ЦНСТ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) предвиждат в Димово, в Бойница искат да изградят етнографски музей, в Димово - да се ремонтира читалището. С подкрепата на ПРСР ще се кандидатства и за изграждане на две местни инициативни групи (МИГ) - дунавска и гранична. 10-те общини от област Видин, които попадат в обхвата на ПРСР, масово искат да подобрят инфраструктурата си с финансовото съдействие на програмата. По Оперативна програма „Околна среда", по предложения на анкетирани граждани от Брегово, екипът на ОИЦ-Видин предлага чрез реализация на проектно предложение от държавата да се изградят диги на брега на река Тимок и така той да бъде укрeпен. ОИЦ-Видин ще представи на гражданите от областта проектните предложения на заключителното събитие от националната кампания „Да създадем ЗАЕДНО България 2020"., което ще се проведе в Деня на Европа (9 май 2015 г.) пред художествената галерия във Видин, от 11,00 до 15,00 ч. ОИЦ - Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.