wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот", финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., представи днес в заседателната си зала екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин). В срещата, която премина при висок интерес, се включиха кметът на община Бойница Анета Генчева, експерти от общинските администрации от Видин, Кула, Белоградчик, Грамада, Ново село, управителят на направление „Социални услуги и здравни дейности" към Община Видин Роми Василева и служители в направлението. Управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова представи процедура „Независим живот" и посочи, че целта на процедурата е подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. „Независим живот" предоставя възможности и за връщането в реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания, заяви още Савкова. Във връзка с изискването общините да осигурят устойчивост е необходимо местните власти да запазят обхвата на проектите за период от 6 месеца, след изтичане срока на договора, като към обема няма изискване. Управителят на ОИЦ-Видин заяви още, че консултантски услуги за написването на проекти по процедура „Независим живот" не се предвиждат, както и не се възстновява Данък добавена стойност (ДДС). Мариела Савкова даде и конкретни примери, които могат да се реализират по процедурата и да имат много добър социален ефект - напр. да се закупи автомобил за хора с увреждания, да се оборудва дневен център за самотноживеещи възрастни хора или хора с увреждания, да се назначат рехабилитатори, както и според необходимостта - домашни помощници или лични асистенти. Проектните предложения по процедурата следва да бъдат подадени само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), посочи Мариела Свакова, и демонстрира на присъстващите как по електронен път да депозират чрез ИСУН проектите си по процедура „Независим живот". Екипът на ОИЦ-Видин има готовност да проведе отделни обучения за общините за работа с ИСУН 2020, при заявен интерес, подчерта Савкова. Управителят на ОИЦ-Видин представи и сроковете за кандидатстване по процедурата (до 10 юни 2015 г., 23,59 часа; до 10 юли 2015 г., 23,59 часа; до 06 януари 2016 г., 23,59 часа) и изрази надежда, че общините в областта ще се възползват от възможностите на процедура „Независим живот", защото възрастовия и здравен профил на населението във Видинска област изисква предоставянето на комплексни социални и здравни услуги, каквито процедурата осигурява за период от 18 месеца. ОИЦ - Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.