wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП", финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., представи днес в заседателната си зала екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин). В събитието се включиха представители на микро, малки и средни предприятия от област Видин. Експертът „Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Видин Яна Гъркова посочи, че целта на процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП" е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия (МСП) за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния им потенциал. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 150 000 000 евро. Минималният и максималният размер на проектите по процедурата в зависимост от категорията предприятие са: за микро предприятия между 100 000 и 500 000 лв., за малки между 200 000 и 750 000 лв., а за средни между 300 000 и 1 000 000 лв. Максималният размер на безвъзмездната помощ за Северозападния район, от който част е и област Видин, е: до 60% - за средни, и до 70% - за микро и малки предприятия Безвъзмездното финансиране по процедурата заедно с договорената за последните седем години безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 2.5 млн. лева за микро- и малки фирми и 5 млн. лева за средни. Процедурата е с три крайни срока за кандидатстване: до 8 юли, до 8 септември и до 9 ноември 2015 г. В рамките на един краен срок ще бъде допустимо подаване на проектни предложения само от кандидати с код на основна икономическа дейност по Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) в една от определените три групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност: нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства, високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства, интензивни на знание услуги. Яна Гъркова заяви още, че кандидатстващите фирми трябва да имат минимум три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) преди датата на обявяване на процедурата. Микропредприятията трябва да имат нетни приходи от продажби за тези три години поне 175 хил. лева, малките - най-малко 750 хил. лева, а средните - минимум 3 млн. лв. Финансирането ще е за дейности за подобряване на производствените процеси във фирмите, нови или усъвършенствани продукти и услуги, разнообразяване на асортимента, внедряване на иновативни технологии. По отношение на финансовите корекции, управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова уточни, че за период от три години след приключване на проекта, при неизпълнение на някои от заложените индикатори, на бенефициента може да бъдат наложени финансови корекции до 25%. По процедурата е предвидено електронно подаване на формуляра и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020. Експертът „Информационно обслужване и услуги" демонстрира на участниците в срещата как се депозират проекти в ИСУН , като поясни, че придружаващите документи ще се подават и на хартия и електронен носител. ОИЦ - Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.