wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) ще насърчи и улесни проектната активност на бенефициентите от област Видин. Това заяви на днешната среща с медиите управителят на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) Мариела Савкова. Савкова подчерта, че за първи път в България вече е възможно кандидатстването за финансиране по оперативните програми да се извършва изцяло по електронен път. По двете отворени в момента процедури по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси" и „Иновации и конкурентоспособност" електронното кандиатстване е задължително за бенефициентите (като по процедурата по ОПИК се искат и документи на хартиен носител). ИСУН 2020 позволява проследимост по всяка оперативна програма, процедура и договор за предоставяне на финансова помощ. Попълването на данните в нея се извършва пряко от потребителите. При подаване на проектните предложения информацията се попълва от кандидатите и се регистрира от системата за последваща обработка и използване. Всички документи могат да се подават с електронен подпис Разработени са унифицирани формуляри, които позволяват структуриране на данните и извличане на справки и анализи по различни критерии - по програми, райони за планиране, бенефициенти, кандидати и др. Системата е предназначена да събира и обработва данни за седемте оперативни програми от новия програмен период 2014 - 2020 г.: „Добро управление", „Транспорт и транспортна инфраструктура", „Региони в растеж", „Развитие на човешките ресурси", „Иновации и конкурентоспособност", „Околна среда", и „Наука и образование за интелигентен растеж". ИСУН 2020 е достъпна в Интернет на адрес: https://eumis2020.government.bg/. Тя е базирана изцяло онлайн и за работа с нея е необходим единствено уеб браузър, посочи още управителят на ОИЦ-Видин. Мариела Савкова представи и резултатите от допитването в област Видин, като част от националната кампания на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС - „Да създадем ЗАЕДНО България 2020". Подобряване на инфраструктура със средства от ЕС иска мнозинството от анкитираните жители на 11-те общини от област Видин. 128 души искат да се рехабилитира инфраструктурата в област Видин, 46 граждани искат повече социални услуги, в графа „други" 34 души смятат, че трябва да се създадат работни места (постоянна и временна заетост). От подадените 227 идеи в проектни предложения, които могат да получат финансиране по линия на ЕСИФ, служителите в Областен информационен център-Видин, са идентифицирали 90 проекта. Потенциални бенефициенти по 72 проекта са общините от област Видин; Агенция „Пътна инфраструктура" - 8 проекта; читалища - 6 проекта; областната администрация - 2 проекта и Българската православна църква - 2 проекта. „Вярвам че тези предложения ще получат необходимото внимание" - подчерта Савкова и заяви, че в рамките на кампанията екипът на ОИЦ-Видин е събрал предложенията на всички целеви групи от областта. Мариела Савкова благодари на медиите и екипа на ОИЦ-Видин за съвместната работа в продължението на проект „Областен информационен център-Видин" и заяви, че днещната среща с медиите е последна преди удължаването на работата на центъра с 6 месеца, чрез анекс в договора между бенефициента по проекта - Община Видин и Дирекция Оперативна програма „Техническа помощ" в Администрацията на Министерския съвет. ОИЦ - Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.