wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Десетки граждани на Криводол посетиха първата изнесена приемна на ОИЦ Враца от информационната кампания в областта на тема „Представяне на актуални процедури на ОП Развитие на човешките ресурси - „Ново работно място" и „Активни". Експертите от центъра посетиха на място и работодатели от общината, за да ги запознаят с възможностите, които предоставят европейските фондове и актуалните процедури на ОП Развитие на човешките ресурси. 
На 16.07(четвъртък), екипът ще посети Община Мизия и Община Оряхово, съответно от 9.00 до 11.00 ч. и от 11.30 до 13.30 ч.

ОИЦ - Враца е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.