wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Експертите от центъра посетиха на място работодатели от общините Мизия и Оряхово,като част от информационната кампания в областта на тема „Представяне на актуални процедури на ОП Развитие на човешките ресурси - „Ново работно място" и „Активни". Те ги запознаха с възможностите, които предоставят европейските фондове и актуалните процедури по оперативната програма.
Любопитни младежи, граждани и служители на администрация в Оряхово и Мизия взеха участие в изнесените приемни на ОИЦ-Враца, разположени на комуникативни места в общините. Експертите от информационния център им представиха процедурата „Ново работно място", която има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Процедура „Активни" е втората актуална процедура на ОП „Развитие на човешките ресурси", с която се цели активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в Агенция по заетостта. Операцията е насочена към идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи от целевата група, с последващи дейности за включване в заетост, обучение или връщане в образование. 
На 20.07(понеделник), екипа ще посети Община Мездра и Община Роман, съответно от 9.00 до 11.00 ч. и от 11.30 до 13.30 ч.

ОИЦ - Враца е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.