wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С „Ден на отворените врати" във Враца за актуалните процедури „Ново работно място" и „Активни" на ОП „Развитие на човешките ресурси" приключи информационната кампания на Областен информационен център в областта. В периода от 15 до 24 юли, екипът на центъра освен изнесени приемни в десетте общини, посети на място и работодатели, представители на неправителствени организации, общински администрации и социални партньори. Проектните предложения по настоящите процедури на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,ще бъдат подавани само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) .
Голям интерес проявиха представителите на бизнеса към процедурата „Ново работно място", която има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Освен за осигуряване на заплати и осигуровки, бенефициентите по тази схема ще могат да ползват европейски средства и за обзавеждане и оборудване на новосъздадените работни места. Допустими кандидати са работодатели от микро, малки, средни и големи предприятия, а проектите по схемата могат да бъдат от 50 000 лв. до 391 166 лв.
Основната цел на схема „Активни" е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст включително и такива, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, нито са регистрирани като безработни лица в Агенция по заетостта. Операцията е насочена към идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи от целевата група, с последващи дейности за включване в заетост, обучение или връщане в образование. Тази схема е насочена към неправителствени организации, организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда, центрове за информация и професионално ориентиране, центрове за професионално обучение, социални партньори, общини и райони на общини, работодатели. Размерът на всеки проект по операцията може да бъде от 200 000 лв. до 391 166 лв.

ОИЦ - Враца е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.