wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Близо 40 директори и експерти от детски градини в областта взеха участие в информационните събития проведени днес от Областен информационен център Враца. Срещите бяха организирани със съдействието на Регионален инспекторат по образованието Враца и Община Враца в лицето на г-жа Даринка Костадинова ст. експерт „Предучилищно възпитание" и г-жа Калина Дуранкева - гл. експерт „Предучилищно образование". Темите бяха обучение за работа с Информационната система за наблюдение и управление на средствата от Европейския съюз (ИСУН 2020) и представяне на проект на насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение" на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" . Целта на процедурата е да бъдат създадени условия за подпомогне децата от етническите малцинства и/или от маргинализирани обществени групи/ и от семейства, търсещи или получили международна закрила, да се изградят като пълноценни граждани и за успешната им професионална, социална и личностна реализация чрез: подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание; допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин за овладяване на официалния език преди постъпване в първи клас; повишаване на качеството на образованието в детските градини и в подготвителните групи в общинските училища, в които се обучават деца от различен етнически произход и/или деца, търсещи или получили международна закрила, с цел тяхната образователна интеграция и др. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 10 000 000 лв, минимален размер е 50 000 лв., а максималния размер БФП на проектно предложение - 500 000 лв. В срок до 17.30 ч. на 26.08.2015 г. могат да бъдат изпращани предложения и становища по настоящата процедура до Управляващия орган на електронен адрес: infosf@mon.bg


ОИЦ - Враца е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.