wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център Враца, като част от националната мрежа от 27 Областни информационни центъра се включи в Кампанията за популяризиране на проектите, реализирани с подкрепата на Програмите за европейско териториално сътрудничество в България - „ДА ЧЕСТВАМЕ ЗАЕДНО ИНТЕРРЕГ". ИНТЕРРЕГ вече 25 години финансира проекти за трансгранично сътрудничество. Тези проекти сближават хората от различни региони за разрешаване на общи проблеми, които не могат лесно да се управляват в рамките на една държава. С общи знания и ресурси Интеррег подобрява здравеопазването, безопасността, защитата на околната среда, образованието, транспорта, местните икономии и много други. България участва в пет трансгранични, в няколко транснационални програми, както и в такива за междурегионално сътрудничество За Област Враца бенефициенти за изминалия програмен период са областна администрация Враца, общински администрации, Регионална библиотека Враца, неправителствени организации. 
Кампанията на мрежата ще протече он-лайн в социалната мрежа Фейсбук и чрез открити приемни в различни точки на България в периода 16 - 25 септември. На фейсбук страницата «Да честваме заедно Интеррег - 25 години», всеки може да гласува за проекти реализирани в различни области на страната. Конкурсът ще спечели публикацията събрала най- много подкрепа до 17.00 ч. на 24.09.2015 година. Експертите от ОИЦ Враца ще организират и Открит урок - «25 години Интеррег» в СОУ «Козма Тричков» и мобилен щанд на ул. «Търговска», съответно от 13.30 часа и 10.30 часа на 24 септември.


ОИЦ - Враца е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Контакти: 
Виктория Гарванска
Експерт ИОУ
0882493892

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.