wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център Враца, като част от националната мрежа от 27 Областни информационни центъра стартира национална кампания в партньорство с Български червен кръст. Кампанията ще се проведе в периода 16 – 20 ноември 2015 г. Целта на инициативата е представителите на уязвимите групи да бъдат информирани за възможностите, които ще им предоставя Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  в периода 2014-2020 г.  В рамките на националната кампания служителите на Областен информационен център – Враца ще проведат поредица от информационни срещи на територията на област Враца за представяне на текущи и предстоящи за отваряне процедури по ОПРЧР, насочени към подобряване възможностите за включване на пазара на труда, социално включване, предоставяне на услуги в дома, обучения и др. На тези срещи ще бъдат обхванати всички общини на областта. За участие в тях са поканени координатори и доброволци на БЧК, общински служители и НПО, работещи с уязвимите групи, служители в центрове за социални услуги. Те ще бъдат запознати с актуална информация за предстоящи процедури, от които могат да се възползват представители на целевите им групи.

График на кампанията по общини за област Враца:

община дата място начален час формат на събитието
Враца 16.11.2015г. Зала - Хотел Хемус 11:00 Среща с медии
Враца 16.11.2015 Зала ОИЦ 17.00 Обучение коориданатори и уязвими групи  БЧК
Бяла слатина 18.11.2015 Зала -хотел Скът 10.00 Обучение координатори БЧК и уязвими групи
Мизия 20.11.2015 Зала Читалище 10.00 Обучение координатори БЧК и уязвими групи
Мездра 17.11.2015 Хотел Родина 10:00 Обучение координатори БЧК и уязвими групи
Роман 17.11.2015 Читалище - Роман 14:00 Обучение координатори БЧК и уязвими групи
Криводол 19.11.2015 Ресторант Империял 10:00 Обучение координатори БЧК и уязвими групи
Борован 19.11.2015 читалище Борован 14:00 Обучение координатори БЧК и уязвими групи
Хайредин 23.11.2015 читалище 10:00 Обучение координатори БЧК и уязвими групи
Козлодуй 23.11.2015 Дом на енергетика 14:00 Обучение координатори БЧК и уязвими групи
Оряхово 24.11.2015 Худ. Галерия Марин Върбанов 11:00 Обучение координатори БЧК и уязвими групи

ОИЦ – Враца е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.