wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Събитията по съвместната кампания на двете  структури от област Враца протичат с пълната си сила. Днес на 19.11.2015г., доброволците на Български Червен Кръст от Криводол и Борован бяха запознати с основните процедури насочени към безработните младежи, хора с увреждания, хора над 65г. с ограничения или невъзможност за самообслужване и всички потенциални бенефициенти. В Криводол на срещата присъстваха и кметът на община Криводол Петър Данчев и г-жа Дияна Милетиева - заместник кмет и координатор за БЧК в Криводол, към които управителя на ОИЦ – Враца Цветана Иванова изрази задоволството си за тяхната съпричастност.

 Специални благодарности на Илияна Донкова кординатор на БЧК за община Борован  и Даниела Велчовска за активното включване в срещата и атрактивното представяне на доброволците в община Борован.

Участниците в срещата проявиха интерес към предстоящата процедура за „Предоставяне на услуги в дома“ насочена към икономически неактивните лица, извън образование и обучение,  в т.ч. обезкуражени лица, търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение. Чрез процедурата се цели  улесняване достъпа до заетост на безработни лица чрез предоставяне на услуги в дома, като: почасово отглеждане на деца; почистване, вкл. на мазета и тавани и миене на прозорци; помощ в градината и двора без земеделска дейност. Подобряване съвместяването на професионалния с личния живот чрез предоставяне на възможност за почасово отглеждане на деца на възраст от 1 до 5 години. Ново наетите лица ще преминават обучение, след което ще предоставят почасови услуги в дома, вкл. почасово отглеждане на деца и други възможни домашни услуги.

ОИЦ – Враца е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.