wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Приключиха информационните срещи  на Областния информационен център- Враца от националната кампания „Заедно за съпричастността“.  Близо 150 доброволци на Българския червен кръст, представители на неправителствени организации и общински служители от цялата врачанска област бяха запознати с актуалните и предстоящи процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, които са насочени към нуждаещите се от социални услуги.   Кампанията започна на 16 ноември 2015 година с пресконференция в град Враца, на която  всички присъстващи медии бяха запознати с нейната същност и цел. От 16 до 24 ноември в  десетте общини експертите на центъра представиха операции, насочени към подобряваневъзможностите за включване на пазара на труда:  „Младежка заетост“, „Обучения и заетост на младите хора“, „Ново Работно място 2015“ „Активно включване“, „Развитие на социалното предприемачество“, „Предоставяне на услуги в дома“ и други, които дават възможност и за интеграция чрез стажуване, обучение, придобиване на ключови компетентности, за заетост, разкриване на нови работни места и други възможности допълващи широкия спектър от разновидни услуги на ОП „Развитие на човешките ресурси“ за хората в нужда.

Всички участници в срещата получиха информационен бюлетин с най-актуалните процедури и атрактивни предстоящи възможности.

       Националната кампания „Заедно за съпричастността“ се осъществи  в партньорство с мрежата от 28 информационни центъра,   Българския червен кръст и Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Инициативата има за цел  да помогне на уязвимите групи-  лица  получаващи енергийна помощ за отоплителен сезон 2014 – 2015 година и една нова категория – пострадали от бедствия, аварии и катастрофи през 2013,2014 и 2015г.  да бъдат информирани за възможностите, които се предоставят от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

ОИЦ–Враца е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.