wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 30.11.2015г. ОИЦ - Враца представи отчет за четиригодишната си  дейност на пресконференция пред медиите. Центърът, създаден по Оперативна програма „Техническа помощ“  отчита над 2450 запитвания по телефон, имейли и на място в офиса, 2600 участници в организираните над 150  информационни срещи. Най-често задаваните въпроси от посетителите са свързани с процедурите на ОП „Развитие на човешките ресурси“ - стартиране на самостоятелен бизнес, стажантски програми, обучения, процедури насочени към бизнеса по ОП „Конкурентоспособност“ и ОП „Развитие на човешките ресурси“ – модернизация, енергийна ефективност, подобряване условията на труд и др. ОИЦ Враца участва в организирането на 7 национални инициативи на мрежата от 28 информационни центъра в страната: Kонкурс за детска рисунка на тема: „Как искам Европейският съюз да промени моя  град”; Конкурс за общо лого и послание (слоган) на еврофондовете през периода 2014-2020 г.; Националната кампания „Научени уроци“; Кампания  „Първите седем години на България в ЕС"; Национален конкурс „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“; Обща инициатива  „Какво знаем за Споразумението за партньорство?“, „Да създаваме заедно България 2020“; „Заедно за Съпричастността“.За изминалия период бяха проведени и проучвания в Област Враца в общинските администрации и бизнес организации за споделяне на опит за успешни проекти  на база, на който са подготвени издания Добри практики 2012, 2013 и 2014 година, както и три информационни бюлетина за Кохезионната политика. За 2015 година офиса организира 20 информационни събития, 10 допълнителни, проведе 2 национални инициативи и 5 срещи с медии, множество допълнителни събития – кръгли маси, изнесени приемни в цялата област. Експертите от центъра споделиха още, че безспорен успех за България е системата за управление на средствата от ЕС (ИСУН), чрез която вече е възможно по всички оперативни програми да се кандидатства изцяло електронно чрез уеб- базиран формуляр. Постигнато беше и опростяване на процедурите за кандидатстване, изпълнение и отчитане; съкращаване на сроковете или тяхното спазване, спрямо правилата; намаляване на изискуемите документи или представянето им само по  веднъж на хартиен носител; намаляване на процента съфинансиране, по-добра координация между бенефициентите и УО и др.

            И накрая на рожден ден като на рожден ден - ОИЦ – Враца споделиха празника си със специално  брандирана   торта  и шампанско!

ОИЦ – Враца е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.