wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 06.04.2016 г. екипът на Областния Информационен център – Враца посети фирма „Председник“ ЕООД , която е с основна дейност обработка и търговия с естествени скално-облицовъчни материали. Основно се обработва врачански варовик до слабове, плочи, стъпала, колони, корнизи и др. Екипът на центъра заедно с управителя и няколко служителя разгледаха производствения процес на фирмата. Производството се извършва в собствена новоизградена производствена база, намираща се в с. Бели Извор, област Враца. Фирмата печели проект декември 2015 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,   чрез реализацията му се планира подмяната на една основна производствена линия, а именно Линия за полиране на вече разрязаните слабове от варовик. Подмяната на тази линията ще доведе до увеличаване на производствения капацитет с минимум 2 200 квадратни метра /месечно, до повишаване на експортния потенциал на „ПРЕДСЕДНИК“ ЕООД. Планира се над 50% от произведените скални облицовки и изделия да се реализират на външните пазари. Така, инвестицията ще доведе до увеличаване на средните приходи от износ с над 25%;  В рамките на проекта са предвидени дейности по избор на доставчик, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на линията. Общата стойност на инвестицията е 1 015 150,00 лв., без ДДС. Планираната продължителност на проекта е 18 месеца. Към момента, наличната полираща инсталация често дефектира, чупи и износва абразивите на полиращите глави. Това, като резултат води след себе си до честа нужда да се бракуват изделия след некачествен процес на полиране. Новата инсталация е с вградени автоматични датчици, които при износването на полиращ абразив мигновено спират полиращата линия и предотвратяват допускането на некачествени изделия, а от там и на брак. Това само по себе си ще доведе до получаването на по-голям произведен краен продукт от единица суровина (сурови слабове). Предприятието е създадено през 2000 г. от Христо Цветков, в което работят специалисти с дългогодишен опит в обработката на естествени скално-облицовъчни материали. През годините фирмата е доказала качество на своите услуги и на продукцията си и днес изнася в страни от пет континента: Европа, Азия, Африка, Австралия и САЩ. Екипът на центъра запозна собственикът с другите възможности за европейско финансиране, след като управителя на фирмата сподели, че бизнеса от този бранш има нужди от специализирана работна ръка и  са устремени в инвестициите на нови производствени линии и процеси, осигуряващи устойчивост и развитие на фабриката за добив и обработка на врачански варовик.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.