wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

      Екипът на областния център продължава със серията от информационни срещи на открито. С мобилен щанд в началото на седмицата граждани на двете общини Бяла Слатина и Борован имаха възможността да се информират за актуални възможности, които предоставят оперативните програми. Щандът бе посетен и от представители на местната администрация и представители на бизнеса, земеделски производители. Най-голям интерес за посетителите на щанда бе програмата за развитие на селските райони (ПРСР) с подмярка 6.4, която се очаква да бъде отворена през последното тримесечие на 2017 година. Мярката е насочена към развитие на услугите към граждани в малките населени места където бъдещите бенефициенти могат да развиват дейности извън сферата на селското стопанство.            Представителите на общинската администрация обмениха опит и знания за предстоящата процедура по оперативна програма Околна среда с процедура „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях“ (вкл. по републиканска пътна мрежа). Целите на процедурата са проектиране и изпълнение на геозащитни мерки и дейности в свлачищни райони с оглед опазване живота и здравето на населението, инфраструктурата и околната среда и предотвратяване на риска от свлачищни процеси чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи за мониторинг на свлачищните процеси с оглед ранно предупреждение, оповестяване и други превантивни действия, свързани с опазване живота и здравето на хората. Екипът на центъра ще посети и останалите общини от област Враца, където може да задавате своите въпроси към експерти на мобилния щанд по следния график:

16.05.2017 г.

-   Оряхово  - пред община Оряхово 10.00 ч.

-   Козлодуй – пред община Козлодуй   14.00 ч.

17.05.2017 г.

-    Роман – пред община Роман 10.00 ч.

-    Мездра – пред община Мездра 13.00 ч.

18.05.2017 г.

-   Хайредин –  пред читалище „Просвета 1909г.“ 10.00 часа

-  Мизия – пред община -14.00 ч.

Етикети

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.