wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

      На 20.02.2018 г. бе проведена встъпителна пресконференция по  проект  на община Бяла Слатина с наименование „Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства”. Проектът се финансира - по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, финансиранa от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.             

      Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на проекта възлиза на 425 000 лева, от тях 361 250.00 лв. са от ЕФРР (85 %) и 63 750.00 лв. - Национално съфинансиране (15%).

      Продължителността на проектните дейности е 16 месеца.

Основната цел на проекта е свързана с осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, гарантираща достъп до нов вид услуга за деца и младежи с увреждания и качествена грижа в общността.

     Дейностите, които ще се изпълняват в рамките на проекта, са насочени към насърчаване на по-добро приобщаване и социално включване във всички аспекти на обществения живот, което ръководството на Община Бяла Слатина подкрепя безрезервно.

 

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.