wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

      На 27.03.2018 г. Областен Информационен Център – Враца бе домакин на партньорска среща между Професионална техническа гимназия "Н.Й.Вапцаров" гр. Враца, представлявана от директор Ирма Емилянова и д-р Александра Иванович, д-р Силвана Димитрович и Сладжан Миленович представители на института по рударство и металургия от град Бор, Сърбия. „Bor Institute“ е изследователски институт, работещ на местни и чуждестранни пазари в областта на геологията, минното дело, металургията, химическите технологии, хидрометалургия, опазването на околната среда, информационните технологии, инженерство, електроника, цветни метали и сплави, енергийна ефективност. Институтът издава две списания с международно значение: "Минно-металургичен инженеринг Бор", както и един с национално значение "Мед" и е изпълнявал пет международни проекта свързани с екологията и климата.

Повод на срещата е бъдещо партньорство по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България-Сърбия. Целта на програмата е да стимулира балансираното и устойчиво развитие на трансграничния регион между България и Сърбия, по тематичен приоритет Опазване на околната среда с предвиден бюджет 4 040 533 евро за ПО 3.

Срокът за подаване на проектни предложения е до 23.04.2018 г., 17:00 часа на страницата на Интеррег-ИПП България-Сърбия https://bp.ipacbc-bgrs.eu/beneficiary_reg/registration/add .

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.