wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

      На 26 септември 2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация – гр. Мездра се проведе пресконференция за отчитане на резултатите по проект BG16RFOP001-2.001-0180-С02 "Енергийно-спестовни мерки в сгради на образователната инфраструктура в град Мездра" който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

     Общата стойност на проекта е 970 692,71 лв., от които 814 644,01 лв. европейско финансиране чрез ЕФРР и 143 760,70 лв. национално съфинансиране.

     По проекта са обновени сградите на три училища и две детски градини в гр. Мездра: ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, СУ „Иван Вазов“, ОУ „Христо Ботев“, ДГ „Слънчице“ и ДГ „Мир“. Поставена е топлоизолация, подменени са отоплителни инсталации и осветителни тела, внедрени са възобновяеми енергийни източници - соларни системи за битова гореща вода.

Кметът на Община Мездра инж. Генади Събков отбеляза, че в резултат на проекта, значително се намаляват разходите за електрическа и топлинна енергия в     обновените сгради на общинската образователна инфраструктура, повишава се качеството на работната среда на децата, учениците, педагогическия и непедагогически персонал, освобождава се финансов ресурс.

   По покана на Община Мездра на пресконференцията присъстваха представители на Областен информационен център – Враца, проектантски, строителни и надзорни фирми по проекта, експерти от общинска администрация на Община Мездра, журналисти от регионални и местни медии.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.