wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

   

     Близо 330 деца имаха възможност да придобият нови знания и умения, а родителите им можеха да участват в индивидуални консултации, групови занимания и изнесени обучения.

     С реализирането на проект „Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от община Козлодуй“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ се подобри и материалната база в детските градини, като бяха закупени мебели, оборудване, канцеларски и дидактични материали, учебни пособия и помагала, костюми и други за успешното реализиране. Част от дейностите ще продължат и след приключване на проекта, което осигурява устойчивостта му.

Тази информация беше представена на 21.11.2018 г. в община Козлодуй на закриващата пресконференция по проекта, като дейностите по него са финансирани с договор BG05M20P001-3.001-0116 по Оперативната програма, Процедура „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”. Общата му стойност е 451 668 лева, от които 383 917.80 лева са средства от Европейския съюз чрез европейските структурни инвестиционни фондове, а националното финансиране е в размер на 67 750.20 лева. Проектът е 100% финансиран и няма съфинансиране от общината, а продължителността му бе 27 месеца.        

   Бенефициент по проекта е община Козлодуй, а партньорите са Сдружение „Нов път” – Хайредин и детските градини „Звънче”- Козлодуй, „Първи юни”- Бутан, „Здравец” – Хърлец и „Радост” – Гложене. Чрез проектът са сформирани различни клубове, ателиета и кръжоци, които помагат на децата да се развиват и подготвят за училищната среда.

   Общата цел на проекта е да се повиши нивото на социална интеграция и успеваемост в учебния процес на децата от етническите малцинства, чрез включването им в групи за предучилищна подготовка и привличане на родителите им в процеса на образование и развитие на децата им. Така се сформираха основни социални и образователни компетенции при 170 деца на възраст от 4 до 6 години.

   Основна дейност бе работа с родителите, като за целта са наети социален работник, двама обществени посредници, медицински работник и психолог. Експертите даваха индивидуални консултации и провеждаха групови занимания с родителите, като стимул за активно включване в живота на детската градина и обучението на техните деца.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.