wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

    На 04.12.2018 г. в заседателната зала на Община Враца се проведе последната от десетте срещи на втори информационен цикъл за 2019 година, проведен в област Враца. Акцентът бе бъдещето на Кохезионната политика и актуалните възможности до края на 2018 година финансиращи с европейски средства желащите предприемачи да развиват бизнес в сферата на производството, възможности за малките населени места по най-дългоочакваната мярка на Програма за развитие на селските райони - подмярка 6.4 насърчаваща развитието на услигите за населението и занаяти. Процедури, насочени за развитие на читалищните структури в сферата на културата и различни социални дейности. В последната информационна среща за 2018 година екипа на центъра представи актуални възможности за финансиране на НПО в рамките на програма „Еразъм+“ с цел насърчаване европейските партньорства в масовия спорт със следните приоритети: Справяне с трансграничните заплахи за неприкосновеността на спорта като допинга, реждането на мачове, насилието, както и всички видове нетолерантност и дискриминация; Популяризиране и подкрепа на доброто управление в спорта и двойната кариера на спортистите; Насърчаване на доброволческите дейности в спорта заедно със социалното приобщаване, равните възможности и осведомеността за значението на физическата активност за подобряване на здравето чрез по-голямо участие и равен достъп до спорта за всички. Програма „Еразъм+“ осигурява финансиране за следните дейности в областта на спорта: Партньорства за сътрудничество; Малки партньорства за сътрудничество; Европейски спортни събития с нестопанска цел.

Етикети

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.