wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

          На 12.12.2018 г. от 10:30 часа Областен информационен център – Враца отчете дейността си  за 2018 година и заедно с управленския екип на проекта по който е създаден центъра,  отчетоха и успешното му завършване. Областният център ще продължи делото си чрез подписването на нов договор между община Враца и Оперативна програма „Добро управление“. Успешно приключения проект надгражда изпълнения чрез Оперативна програма „Техническа помощ” проект № BG 161PO002-3.3.02-0025 „Изграждане и функциониране на  Областен информационен център в гр. Враца”. Услугите, които предоставя ОИЦ - Враца са  информационни, логистични, експертни и комуникационни. Информационните центрове са свързани помежду си, както и с Централно координационно звено чрез Интернет връзка, позволяваща достъп до компютърната мрежа и единния уеб-сайт www.eufunds.bg.

Рръководителят на проекта Силвия Ганева представи изпълнението на проектното предложение и неговите специфични цели:   популяризиране на ролята на ЕС и информиране за въможностите за финансиране по програмите; осигуряване на  максимална прозрачност в прпоцеса на изпъление и управление на програмите; изграждане и поддържане на високо обществено доверие към процесите по прилагане на ЕСИФ. 

Представени бяха и постигнатите  резултати:  Разпространена информация и документи за повече от 40 открити процедури за кандидатстване с проектни предложения по оперативните програми; разпространени безплатни информационни материали, издавани от Европейската комисия, други, Управляващите органи и други европейски институции изработени по проекти, съфинансирани от ЕСИФ. Предоставена информация, вкл. отговори на въпроси на повече от 2600 потенциални бенефициенти за възможностите за кандидатстване по оперативните програми - на място в офиса на ОИЦ - Враца, по телефона и по електронна поща; Издадени 3 брошури „Добри практики на област Враца” – с общ тираж 300 бр.; 60 проведени информационни събития по общини в Област Враца за популяризиране на ролята на ЕС и информация за възможностите за финансиране по програмите; 2 проведени информационни събития в гр. Враца на тема „Предизвикателствата пред България като член на ЕС, в т.ч. в контекста на Председателството на Съвета на ЕС през 2018 г.; 3 проведени инициативи на мрежата от ОИЦ на тема „Успешни заедно” , „Заедно за Европа” и „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС“, съгласно Годишния план на ЦКЗ; един проведен бизнес форум „Иновации и интелигентен растеж “.

ОИЦ - Враца дава достъп до информация чрез отговори на запитвания, отправени по телефон, по поща, чрез имейл, фейсбук или през уеб-сайта на мрежата. В срещата пред медиите управителя на офиса Цветана Иванова представи допълнителните дейности и предизвикателства пред екипа за периода 2016-2018 година и благодари на медиите за тяхната подкрепа и своевременното  отразяване на събитията през годините.

Медия

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ВРАЦА Екип ОИЦ - Враца

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.