wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Община Враца отчете успешното изпълнение на проекти за енергийна ефективност на 15 жилищни сгради. Двата проекта са одобрени в рамките на процедурата „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Враца“, като общата стойност на безвъзмездната финансова помощ, осигурена от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 е близо 4 млн. лева.

Дейностите по внедряване на енергийно ефективни мерки в многофамилните жилищни сгради включват топлоизолиране, саниране, подмяна на дограма, обновяване на общите части (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка, подмяна на осветление и други).

В първия проект бяха обновени седем сгради, като фирмата-изпълнител на ремонтните дейности е ДЗЗД „М-БИЛД Милениум“ – София. Мерки за енергийна ефективност са внедрени и в още осем сгради, които са част от „Проект 2“. Строителните дейности са извършени от „ЦЕРБ ЕАД – Артис“ ЕООД – София. Общият брой на обхванатите домакинства е над 250.

Пресконференцията завърши с представяне на два филма по проектите, представящи реализирането на строително-ремонтните дейности в 15-те жилищни сгради.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.