wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Община Любимецул."" П. Славейков"" 9, Кмет: Янко Кючуков, 3751/ 20 02, 21 98, 33 78


"Земя закърмена с красота и легенди"

Проект "Устойчиво развитие на общините Любимец, Бабелски и Тополовград", чрез обединяване на ресурсите на двете страни и инеграцията им от природно и културно наследство в туристически продукт" по Грантова схема ФАР BG 2005/017-4530102-08" Презентация

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.