wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ЗА ПО-ДОСТОЕН ЖИВОТ, РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Повишаване предлагането на труд и качеството на работната сила, инвестирането в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование и развитие на социалната икономика обсъждаха днес на информационна среща в ОИЦ - Ямбол.
Среща беше насочена към представители на регионалните медии, които подпомагат процеса на популяризиране на актуална информация за възможностите за подаване на проектни предложения. 
Експертите на ОИЦ - Ямбол представиха актуалните процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси", сроковете за кандидатстване, специфичните цели и допустимите дейности.
Особен интерес сред участниците предизвикаха процедурите „Ново работно място", „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите", „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент ІІ" и „ Живот в общността".

ОИЦ - Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 

 

 

ПОЛИТИКАТА НА ЕС ЗА СБЛИЖАВАНЕ И НЕЙНОТО ОТРАЖЕНИЕ
В ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Областен информационен център - Ямбол (ОИЦ) проведе конференция на тема: „Политиките на ЕС и въздействието им върху регионите в България - приоритети и цели"
На срещата, открита от кмета на Ямбол инж. Георги Славов, взеха участие представители на местната власт, институции, работещи на територията на област Ямбол, неправителствени организации, бизнеса от областта и представители на регионални и национални медии. 
Участниците бяха запознати с Кохезионната политика на ЕС за настоящия и бъдещия програмен периоди и с анализа на регионалните различия в страната, след извършена междинна оценка на стратегическите документи през настоящия период. 
Важен момент беше споделянето на добри практики и научените уроци при реализирането на проекти, съфинансирани със средства от ЕС. В проведената дискусия представителите на бизнеса и неправителствените организации споделиха надеждите си за следващия програмен период.
ОИЦ - Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

ДА СИ ПОГОВОРИМ ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ 

 

Под този надслов премина срещата на екипа на Областен информационен център (ОИЦ) - Ямбол с ученици от 12 клас от Гимназия с преподаване на чужди езици „Васил Карагьозов" град Ямбол на 14.11.12 г.
Младите хора имаха възможност да се запознаят с приоритетните цели и принципите на политиката на сближаване на Европейския съюз (ЕС). Силвия Бакалова, експерт „Информационно обслужване и услуги" представи стратегията за развитие на България през периода 2007-2013 година и основните цели на политиката на България, за ефективното използване на Структурните и Кохезионния фондове.
По време на срещата Станислава Иванова, експерт „Комуникация, информация и логистика" представи информация за седемте оперативните програми, действащи през настоящия програмен период. Експертите представиха дейността на центъра и ролята на ОИЦ при популяризирането на възможностите, предоставяни от Европейския съюз чрез оперативните програми в България.
След презентацията учениците участваха в образователна игра и върху специално направени за целта „Стена на желанията" и „Стена на необходимите действия" споделиха своите блянове и мечти за промяна на бъдещето им развитие.
ОИЦ - Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

236 ДЕТСКИ УСМИВКИ ИЗПЪЛНИХА ОФИСА НА ОИЦ - ЯМБОЛ

„Благодарим на всички деца, които се включиха в конкурса за детска рисунка на тема: „Как искаме Европейският съюз да промени моя град". Не спирайте да мечтаете, защото вие сте нашето бъдеще."- това бяха първите думи на Красимира Петрова-заместник кмет на Община Ямбол.

Награждаването на победителите се проведе в офиса на ОИЦ Ямбол, в присъствието на участници, родители, учители, журито и медии. Двадесет и пет деца получиха грамоти и специални награди за отлично представяне в конкурса.

Офисът на ОИЦ - Ямбол се оказа тесен за децата, които с вълнение се опитваха открият своите рисунки  по стените на Центъра.

Първо място от 6 до 10 г. спечели Габриела Илиева от Іа клас, СОУ "Св. Климент Охридски", гр. Ямбол, а наградата от 11 до 12 г. взе Анелия Петрова  от Vа клас, СОУ "Св. Климент Охридски", гр. Ямбол.

След приключване на регионалната фаза на конкурса, рисунките на победителите ще бъдат изпратени в София за национален конкурс, който ще се проведе по същата методика.

ОИЦ - Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ОИЦ - ЯМБОЛ ПРОВЕДЕ ВТОРИ ЦИКЪЛ ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ В ПЕТТЕ ОБЩИНИ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

От 22 до 31 октомври 2012 г. Областен информационен център - Ямбол проведе цикъл от информационни срещи в петте общини от област Ямбол на тема: „Представяне на добри практики и актуални отворени процедури".

На срещите присъстваха над 140 представители на местните администрации, малки и средни предприятия, социалните услуги, читалища, училища и представители на НПО-сектора. Участниците бяха запознати с възможностите за кандидатстване по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", „Административен капацитет", както и с финансовия инструмент JEREMIE и параметрите на 5 успешно приключили проекти по различни оперативни програми в област Ямбол.

Присъстващите проявиха интерес към процедурите за обучение и преквалификация по схема „Ново работно място", допустимите дейности по схема „Безопасен труд" и представените предстоящи процедури по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".

Инициативата JEREMIE предизвика искрен интерес у представителите на местния бизнес като особено заинтригувани бяха от новия дългов инструмент и предвиденото по него ефективно 50% намаление на лихвения процент по търговските заеми.

Представени бяха и активните в момента схеми, насочени към областните и общински администрации за повишаване квалификацията на служителите.

В анкетните карти многократно бе изразено мнение, че такива информационни срещи са изключително полезни и необходими и трябва да се превърнат в регулярна практика.

ОИЦ - Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ОИЦ - Ямбол функционира по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ямбол" по договор № BG161РО002-3.3.02-00011-С0001.

За допълнителна информация:

Мария Никова

Управител на ОИЦ

Тел.:   046/620189

e-mail: oic_yambol@abv.bg

ЦВЕТНА ПАЛИТРА ОТ ДЕТСКИ МЕЧТИ ЗАЛЯ ОИЦ-ЯМБОЛ

  

В рамките само на два дни цветна палитра от нарисувани идеи и мечти разведри офиса на Областен информационен център-Ямбол. На 10.10.2012 г. ОИЦ -Ямбол посрещна творбите на първите участници в конкурса за детска рисунка „Как искам Европейският съюз да промени моя град".

Малките художници от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий" гр. Стралджа и Начално училище „Проф. Нойков" в гр. Ямбол представиха 22 рисунки, разкриващи представите им за това как с помощта на Европейския съюз светът около тях ще стане по-красив и пъстър.

Конкурсът за детска рисунка стартира на 17 септември под егидата на министъра по управление на средства от Европейския съюз Томислав Дончев. В него участват деца от 6 до 12 години.

До 19 октомври децата трябва да предадат творбите си в мрежата от 27 областни информационни центрове в страната. На 1 ноември ще бъдат излъчени регионалните победители. Техните рисунки ще отпътуват за София, където на 21 декември, министър Дончев ще отличи най-добрите.

ОИЦ - Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Мария Никова Управител на ОИЦ Тел.: 046/620189 e-mail: oic_yambol@abv.bg Дата: 11.10.2012г.

Гр. Ямбол 

ТРАДИЦИИ, ИСТОРИЯ И БЪДЕЩЕ, СЪБРАНИ В ЕЖЕДНЕВИЕТО НА ЕДНО БЪЛГАРСКО ЧИТАЛИЩЕ

„Непрекъснато търсим възможности да разнообразяваме и развиваме дейносите в нашето читалище. Опитът, който имаме с участито ни в проекти с европейско финансиране, е още една стъпка напред да запазим традициите и да поддържаме интереса на младите хора към  историята на нашия край" - сподели Янко Стефов-председател на настоятелството към Народно читалище „Възраждане-1928" с. Войника, на работната среща с екипа на Областен информационен център-Ямбол на 09.10.2012 г.

Експертите на ОИЦ-Ямбол представиха дейностите на центъра и запознаха ръководството на читалището с възможности по актуални процедури за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси"-„Без граници - Компонент 1" - Фаза 2; „По-близо до работа" и „Аз мога повече".

В уютната атмосфера в залата на „Глобални библиотеки", участниците в срещата споделиха своите проблеми, цели и идеи за бъдещото развитие на единственото културното средище в с.Войника.

ОИЦ - Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.               За допълнителна информация: Мария Никова Управител на ОИЦ Тел.: 046/620189 e-mail: oic_yambol@abv.bg

ОФИЦИАЛНО СТАРТИРА НАЦИОНАЛНИЯТ КОНКУРС ЗА ДЕТСКАРИСУНКА В ЯМБОЛ

В Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий" в гр. Ямбол беше даден старт на национален конкурс за детска рисунка на тема „Как искам Европейският съюз да промени моя град". Инициативата се провежда под егидата на министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. Неин организатор е Централният информационен и координационен офис в Администрацията на Министерския съвет и 27-те областни информационни центъра (ОИЦ).

Конкурсът предвижда участниците да бъдат разделени в две възрастови групи: от 6 до 10 и от 11 до 12 години и ще се реализира в две фази. Първата - на регионално, а втората на национално ниво, като рисунките на победителите в регионалните кръгове ще бъдат изпратени в София за националния кръг, от който също ще бъде излъчен победител. Официалната церемония по връчването на наградите ще се състои на 21 декември 2012 г., когато министър Дончев ще се срещне с децата и лично ще връчи награди на отличените.

Желаещите да участват могат да подават рисунките си в Областен информационен център (ОИЦ) - Ямбол, ул. „Търговска" 34 . периода 17 септември 2012 г. - 19 октомври 2012 г.

Повече информация за конкурса може да се намери на Единния информационен портал http://www.eufunds.bg/

ОИЦ - Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

АКТИВИЗИРА СЕ ЧАСТНИЯТ СЕКТОР В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРИ РАБОТАТА С ПРОЕКТИ

На 03.09.2012 г. работна среща на тема: „Анализ на изпълнението на СКФ в област Ямбол за периода 01.03.2012 - 31.08.2012 година" събра в офиса на Областен информационен център - Ямбол представители на местните и регионалните медии.

На участниците беше представена актуална информация за степента и напредъка по изпълнинието на Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) в област Ямбол, както и мястото на областта в сравнение с останалите области в България.

„Към началото на годината европроектите в Ямболския регион са били около 78. В момента в областта има сключени общо 90 договора за финансиране на проекти по седемте оперативни програми в България. Общата им стойност възлиза на близо 100 млн. лева.. От общо 12 нови сключени договора за последните 6 месеца, на стойност близо 13 млн. лева, 9 са на фирми, работещи на територията на област Ямбол. Това е показател за активизиране на частния сектор и подобряване на капацитета по разработването и изпълнението на проекти, финансирани от СКФ" - каза управителят на Областния информационен център Мария Никова. 

ОИЦ - Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.          

За допълнителна информация:

Мария Никова

Управител на ОИЦ гр. Ямбол

Тел./факс: 046/620189

e-mail: oic_yambol@abv.bg

В ОИЦ - ЯМБОЛ СЕ ПРОВЕДЕ ПОРЕДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ"

На 23.08.12 г. съвместно с екипа на Проектния мениджър за Югоизгочен район - „Енерджи Сейвинг" ООД, в офиса на  Областен информационен център - Ямбол (ОИЦ)  се проведе поредната информационна среща по проект „Енергийно обновяване на българските домове", който се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие". Присъстващите изразиха намерение да кандидатстват за енергийно обновяване на своите домове, като са готови да поемат разходите на тези, които изпитват финансови затруднения. Въпреки това обаче се интересуваха дали има правна възможност при евентуална продажба на тези жилища да се отбележи документално, че има тежест върху имота. Хората също така попитаха какво представлява Сдружението на собствениците и какъв е начинът за неговата регистрация.

Управителят на Проектния мениджър отговори подробно на всички поставени въпроси, като заяви желание да участва в събранието на собствениците.

Информация за условията и реда за кандидатстване се предоставя и от Областния информационен център в града, на адрес ул. „Търговска" № 34, телефон 620 186.

ОИЦ - Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Мария Никова

Управител на ОИЦ

Тел.: 046/620189

e-mail: oic_yambol@abv.bg

В ПОЛЗА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ  

  

Работна среща на тема: „Възможности за достоен живот за хората с увреждания" събра в офиса на Областен информационен център - Ямбол (ОИЦ-Ямбол) представители от Съюза на хора с увреждания в гр.Ямбол, директорът на Център за социална интеграция и рехабилитация град Ямбол - Иванка Иванезова и медии.

Екипът на ОИЦ - Ямбол представи актуални процедури за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР), по които може да се кандидатства с проектни предложения.

От своя страна Ивавезова презентира петте социални услуги на Центъра за социална рехабилитация и интегрция, създаден по проект на община Ямбол, финансиран по ОП РЧР и  начините и реда за тяхното ползване.

Голям интерес сред присъстващите предизвикаха услугите: медицинска рехабилитация и физиотерапия, социално-правно консултиране, трудотерапия и психологическа подкрепа, които хората в неравностойно положение могат да ползват, за да задоволят своите потребности и да облекчат ежедневието си.          

ОИЦ - Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Мария Никова

Управител на ОИЦ

Тел. 046/620189

e-mail: oic_yambol@abv.bg

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ В ЯМБОЛ ПО ПРОЕКТА ЗА САНИРАНЕ

 

Всеки понеделник от 15.00 до 18.00 часа, в офиса на Областен информационен център - Ямбол (ОИЦ) на ул. „Търговска" № 34 се провеждат работни срещи между граждани, които се интересуват от проект „Енергийно обновяване на българските домове" с проектния мениджър за Югоизточен район и експерти от Центъра.

Целта е да бъде навреме отговорено на всички въпроси и конкретни казуси, с които хората се сблъскват на този етап.

По време на проведените вече две работни срещи са разяснени в детайли изискванията и условията за кандидатстване по проекта, както и конкретните специфики, свързани с попълване и подаване на заявленията за интерес и подкрепа, които сдруженията на собствениците предстои да подготвят.

До този момент от срещите са се възползвали 15 граждани. Основните проблеми, които безпокоят собствениците на имотите, са свързани най-вече с начина на изчисляване на идеалните спрямо общите части, наличието на необитаеми апартаменти, задължителната първоначална вноска от 500 лева, невъзможността на част от съседите да осигурят тази сума, размера на индивидуалната инвестиция на всеки собственик и гарантиране на качеството на строително-ремонтните дейности.

Областен информационен център - Ямбол е създаден е по проект BG161РО002-3.3.02-00011-С0001 „Изграждане и функциониране на Областен информационен център в община Ямбол", финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Мария Никова

Управител на ОИЦ

Тел. 046/620189

e-mail: oic_yambol@abv.bg

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ  СЕ ПРОВЕДЕ В ОИЦ - ЯМБОЛ

На събитието присъстваха повече от 30 домоуправители и граждани, желаещи да получат информация за условията на проекта.  Представителите на екипа на ОИЦ - Ямбол, съвместно с инж. Севдалина Джабарска - управител на „Енерджи Сейвинг" ООД, избрана за  проектен мениджър за Югоизточен район, дадоха отговори на поставените въпроси, свързани с възможностите за кандидатстване, необходимата документация и стъпките, които трябва да се изпълнят.

Г-жа Джабарска информира присъстващите, че всеки понеделник от 15.00 до 18.00 часа в офиса на ОИЦ - Ямбол, при възникване на специфични въпроси и след предварителна заявка всеки заинтересован ще може да получи информация от представител на Проектния мениджър.

Областен информационен център - Ямбол е създаден е по проект BG161РО002-3.3.02-00011-С0001 „Изграждане и функциониране на Областен информационен център в община Ямбол", финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. За допълнителна информация: Мария Никова Управител на ОИЦ Тел. 046/620189 e-mail: oic_yambol@abv.bg

ОИЦ - ЯМБОЛ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ВЪВ ВСИЧКИ ОБЩИНИ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

От 09 до 13 юли 2012 г. Областен информационен център - Ямбол проведе цикъл от информационни срещи в петте общини от област Ямбол на тема: „Популяризиране на възможностите за кандидатстване по оперативните програми през 2012 г. Представяне на добри практики от реализирани проекти."

На срещите присъстваха представители на местните администрации, малки и средни предприятия, социалните услуги, читалища, училища и представители на НПО-сектора. Участниците бяха запознати с възможностите за кандидатстване по оперативна програма „Регионално развитие", „Развитие на конкурентоспособността на българските предприятия" и „Развитие на човешките ресурси".

Експертите от ОИЦ - Ямбол представиха добри практики от приключили проекти по трите оперативни програми в област Ямбол.

Присъстващите проявиха интерес към енергийното обновяване на българските домове, интеграцията на етническите малцинства, възможностите за професионално обучение и мозернизация на наличното оборудване във фирмите.

Проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ямбол" по договор № BG161РО002-3.3.02-00011-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на ОП  „Техническа помощ", съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. За допълнителна информация: Мария Никова Управител на ОИЦ Тел.: 046/620189 e-mail: oic_yambol@abv.bg

НОВА ИНИЦИАТИВА ОТ ЕКИПА НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ЯМБОЛ

  

„Витрина на възможностите за кандидатстване" направи екипът на Областен информационен център - Ямбол за всички настоящи и бъдещи свои посетители.

Чрез тази инициатива Центърът се стреми да привлече внимание върху конкретните и актуалните възможности за финансиране, предоставяни от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на Европейския съюз.

Информация за три от най-широко достъпните оперативни програми - ОП „Регионално развитие", ОП „Конкурентоспособност" и ОП „Развитие на човешките ресурси" е поставена на витрината ОИЦ-Ямбол.

По този начин дори и в извънработното време на центъра, когато офисът е затворен, всеки заинтересован гражданин може да се запознае с някои от настоящите отворени процедури, по които могат да се подават проектни предложения.

Проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ямбол" по договор № BG161РО002-3.3.02-00011-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на ОП  „Техническа помощ", съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

За допълнителна информация:

Мария Никова

Управител на ОИЦ

Тел.: 046/620189

e-mail: oic_yambol@abv.bg

В ОИЦ - ЯМБОЛ ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБНОВЯВАНЕТО НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

На 18 юли 2012 г. (сряда), от 18.00 часа, в офиса на Областен информационен център - Ямбол (ОИЦ) ще се проведе информационна среща по проект „Енергийно обновяване на българските домове", който се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие". Срещата се организира съвместно с екипа на Проектния мениджър за Югоизгочен район - „Енерджи Сейвинг" ООД.

На събитието са поканени всички собственици на жилища, които имат интерес и желание да разработят проект за енергийно обновяване на своите домове.

Представителите на екипа на Проектния мениджър подробно ще разясняват и ще отговарят на поставени въпроси, свързани с възможностите за кандидатстване, необходимата документация и стъпките, които трябва да се изпълнят.

Информация за условията и реда за кандидатстване се предоставя и в Областния информационен център в града, на адрес ул. „Търговска" № 34, телефон 620 186.

Всеки понеделник, от 23.07.2012 г., в часовете от 15.00 до 18.00 часа, в офиса на ОИЦ-Ямбол гражданите ще могат да получат информация от представител на Проектния мениджър по специфични въпроси по подготовката на проектите за обновяване на многофамилните жилищни домове.

Областен информационен център - Ямбол е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България. Създаден е по проект BG161РО002-3.3.02-00011-С0001 „Изграждане и функциониране на Областен информационен център в община Ямбол", финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Мария Никова

Управител на ОИЦ

Тел. 046/620189

e-mail: oic_yambol@abv.bg

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ЯМБОЛ С ИЗНЕСЕН ЩАНД В ГРАДА

Изключителен интерес сред обществеността на град Ямбол предизвика изнесеният щанд на Областен информационен център (ОИЦ) - Ямбол. Над 50 посетители разгледаха изложбената маса, разположена на оживена централна улица в града. Представени бяха рекламни и информационни материали за всички оперативни програми, действащи през този програмен период.

Служителите на областния център промотираха актуални схеми за безвъзмездна финансова помощ.

Обновяването на жилищните сгради по проект „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради", финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие", беше сред най-дискутираните възможности, които вълнуват хората.

ОИЦ - Ямбол планира да организира специална информационна среща за заинтересованите граждани с представители на екипа на Проектния мениджър за Югоизточен район, на която подробно ще бъдат разисквани спецификите при подготовка на проектите за обновяване на многофамилните жилищни домове.

Служителите на центъра на място отговориха и на поставени въпроси свързани със схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика" на Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика", която стартира в края на месец юни.

Областен информационен център - Ямбол е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България. Създаден е по проект BG161РО002-3.3.02-00011-С0001 „Изграждане и функциониране на Областен информационен център в община Ямбол", финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ЯМБОЛ ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ В 5 -ТЕ ОБЩИНИ НА ОБЛАСТТА

На 09.07.2012 г. (понеделник), от 10.00 ч., в конферентната зала на хотел „Диана" в град Елхово, Областен информационен център - Ямбол стартира цикъл от информационни срещи в петте общини от област Ямбол. Срещите са предназначени за представители на неправителствените организации, местната власт, бизнеса, просветни и културни институции, медиите и широката общественост.

Темата на информационните събития е „Популяризиране на възможностите за кандидатстване по оперативните програми през 2012г. Представяне на добри практики от реализирани проекти."

Целта е чрез подобни инициативи да бъдат запознати всички занитересовани лица с възможностите за финансиране, които се предоставят от Структурните и Кохезионния фондове в България.

Същевременно популяризирането на вече изпълнени проекти в областта ще даде възможност да се сподели практически опит, който ще ориентира потенциалните бенефициенти при вземането на решение за подготовка на проект.

Информационните срещи ще се проведат във всяка община както следва:

  • 09.07.2012 г., от 10.00 до 13.00 часа, Община Елхово, в залата на хотел „Диана";
  • 10.07.2012 г., от 10.00 до 13.00 часа, Община Болярово, в залата на община Болярово;
  • 11.07.2012 г., от 10.00 до 13.00 часа, Община Стралджа, в залата на Община Стралджа;
  • 12.07.2012 г., от 10.00 до 13.00 часа, Община Тунджа, в залата на хотел „Кабиле";
  • 13.07.2012 г., от 10.00 до 13.00 часа, Община Ямбол, в залата на хотел „Кабиле".

Областният информационен център е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България. Създаден е по проект BG161РО002-3.3.02-00011-С0001 „Изграждане и функциониране на Областен информационен център в община Ямбол", финансиран от Оперативна програма  „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Мария Никова

Управител на ОИЦ

Тел.: 046/620189

e-mail: oic_yambol@abv.bg

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ЯМБОЛ УЧАСТВА В ИЗЛОЖЕНИЕТО „ЕВРОПА ЗА НАС"

  

От 16 до 18 юни 2012 г. пред Националния дворец на културата в София се състоя второто издание на изложението „Европа за нас".

Инициативата беше под патронажа на министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и се организира от Български икономически форум, в партньорство с Представителството на Европейската комисия в България и Столична община.

Събитието събра заедно в среща с широката общественост всички оперативни програми в България, финансирани чрез Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство", Програмите за трансгранично сътрудничество.

По време на изложението „Европа за нас" посетителите имаха възможност да получат информация за възможностите за финансиране на проекти по оперативните програми, както и конкретни примери за успешни европейски проекти. В програмата на събитието беше проведен и дискусионен форум на тема „Научени уроци от настоящия програмен период".

В рамките на събитието управителят на Областен информационен център - Ямбол Мария Никова представи дейността и услугите на центъра, както и предстоящите дейности и инициативи за 2012 година. В изложението участваха и останалите двадесет и шест Областни информационни центъра в България за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Управителят на Областен информационен център - Ямбол присъства и на Десетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Техническа помощ", което се проведе на 18 юни 2012 г. в Гранитна зала на Министерски съвет. То беше открито от министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и директора на дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ" Ирена Първанова.

Областен информационен център - Ямбол е създаден по проект BG161РО002-3.3.02-00011-С0001 „Изграждане и функциониране на Областен информационен център в община Ямбол", финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Мария Никова

Управител на ОИЦ

Тел. 046/620189

e-mail: oic_yambol@abv.bg

ДА СИ ПОГОВОРИМ ЗА ЕВРОПА

 

Под този надслов премина днес срещата на екипа на Областен информационен център (ОИЦ) - Ямбол с ученици от 10 и 11 клас на Гимназия „Св.Климент Охридски" в град Елхово.

Младите хора имаха възможност да се запознаят с историята на Европейския съюз (ЕС). Силвия Бакалова, експерт „Информационно обслужване и услуги" в центъра, разказа любопитни факти за създаването и функционирането на Общността, символите и институциите на ЕС. Представени бяха и възможности за обучения, младежки групов обмен и доброволчество по европейски програми.

По време на срещата управителят на ОИЦ - Ямбол Мария Никова представи актуална информация за Кохезионната политика и Структурните фондове на Европейския съюз в България, както и информация за седемте оперативните програми, действащи през настоящия програмен период. Учениците получиха информация и за добри практики от реализирани проекти на територията на община Елхово. Те се запознаха с дейността на центъра и ролята на ОИЦ при популяризирането на възможностите, предоставяни от Европейския съюз чрез оперативните програми в България.

Учениците проявиха изключителен интерес по темата з

Още в тази категория: ОИЦ Шумен »

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.