wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА ОТ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

На 1 ноември 2012 г., Областен информационен център - Хасково проведе информационна среща в община Свиленград на тема: „Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС". На срещата присъстваха представители на бизнеса в община Свиленград, кмета на Община Свиленград - г-н Георги Манолов и председателя на Общински съвет Свиленград - г-н Георги Еленков. Гост лектори на събитието бяха г-жа Соня Славова - директор на Дирекция Бюро по труда - гр. Свиленград и г-жа Соня Костова - началник отдел в ДБТ Свиленград. Екипът представи ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" чрез отворена схема „Енергийна ефективност и зелена икономика", която е насочена главно към прилагане на мерки, водещи до намаляване на енергоемкостта и неблагоприятното екологично въздействие. ОП „Развитие на човешките ресурси" с договарящ орган Агенция по заетостта бе презентирана чрез отворена процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Безопасен труд", „Първа работа" и „Ново начало - от образование към заетост".  ОИЦ - Хасково е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е създаден по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково" по договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001.

Тържествено бяха връчени наградите на победителите от област Хасково в конкурса а детска рисунка на тема „Как искам Европейският съюз да промени моят град". Георги Йорданов Христов, на 9 години от Хасково и Мима Владимирова Антонова, на 12 години от гр. Симеоновград получиха наградите си от секретаря на община Хасково г-н Атанас Димитров.

Децата ще слушат любимата си музика на МР 3 плеъри, предоставени от министър Томислав Дончев. Кметът на Община Хасково зарадва младите художници със стативи и платна за рисуване.

На тържеството присъстваха родители и учители на наградените деца, членовете на комисията за оценяване и класиране, представители на регионални медии.

Отличените рисунки ще в националния конкурсен етап, за който наградите ще бъдат връчени на 21 декември 2012 г. лично от министър Дончев.     

ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНЯВАНЕТО И КЛАСИРАНЕТО НА КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ В ОИЦ ХАСКОВО

С 219 рисунки децата от област Хасково разказаха мечтите си и се състезаваха в конкурса „Как искам Европейският съюз да промени моят град?". Комисията, с председател Секретарят на община Хасково г-н Атанас Димитров, бе изключително затруднена в избора си. След отговорна и задълбочена оценка, бяха излъчени победителите в двете възрастови групи. Награждаването ще се извърши на 01 ноември 2012г. от 16,00 часа  в офиса на ОИЦ Хасково. Всички творби са изложени във фоайето на Малък бизнесцентър, ет 2.

Отличените рисунки ще бъдат изпратени за участие в националния конкурсен етап.       

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

На 30 октомври 2012 г., Областен информационен център - Хасково (ОИЦ) представи ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" чрез отворена схема „Енергийна ефективност и зелена икономика", която е насочена главно към прилагане на мерки, водещи до намаляване на енергоемкостта и неблагоприятното екологично въздействие.

ОП „Развитие на човешките ресурси" с договарящ орган Агенция по заетостта бе презентирана чрез отворени процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Безопасен труд", „Първа работа" и „Ново начало - от образование към заетост".  

ОИЦ - Хасково е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е създаден по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково" по договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001. 

ОИЦ - ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА ОТ ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

  

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) представи Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" чрез отворена схема „Енергийна ефективност и зелена икономика", която е насочена главно към прилагане на мерки, водещи до намаляване на енергоемкостта и неблагоприятното екологично въздействие.

ОП „Развитие на човешките ресурси" с договарящ орган Агенция по заетостта бе презентирана чрез отворени процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Безопасен труд", „Първа работа" и „Ново начало - от образование към заетост".  

ОИЦ - Хасково е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е създаден по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково" по договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001. 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ХАСКОВО БЕ ДОМАКИН НА КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА

На 4 октомври 2012 г., в офиса на Областен информационен център - Хасково бе проведена кръгла маса на тема: „За по-светли работни дни" по повод 7 октомври - Световния ден за достоен труд.

Събитието бе организирано съвместно с КНСБ-Хасково и засегна проблемите на младежката безработица. На срещата присъстваха представители на младежки сдружения, социални институции, неправителствени организации и представители на местната власт от област Хасково.

Участниците бяха запознати с възможностите за кандидатстване по ОП „Развитие на човешките ресурси" чрез схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Първа работа", „От образование към заетост" и предстоящата за отваряне схема „Ново работно място". Договарящ орган е Агенцията по заетостта. Подробна информация и условията  за процедурите представи г-жа Ваня Миткова - младши експерт в ДБТ-Хасково.

ОИЦ - Хасково е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е създаден по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково" по договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001. 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ХАСКОВО БЕ ДОМАКИН НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО  РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРЙСТВОТО

На 24 септември 2012 г. в офиса на ОИЦ-Хасково се проведе пресконференция, на която Министерство на регионалното развитие и благоустройството официално постави началото на информационна кампания по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове" в град Хасково. В нея взеха участие представител на дирекция „Жилищна политика" в МРРБ, на община Хасково, координатора по проекта от община Хасково, както и представители на Проектния мениджър за Южен централен район и представител на Фонда за жилищно обновяване.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Проектът обхваща 36 градски центрове и е с продължителност три години (2012-2015 г.). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв.

„Целта на информационната кампания, която стартираме днес в Хасково, е да успеем да запознаем повече хора с предимствата и възможностите на проект „Енергийно обновяване на българските домове". Стремежът ни е да сме в услуга на гражданите, да успеем да им помогнем с експертни консултации и съвети, така че да ги активизираме и да улесним максимално процеса по кандидатстване по проекта", каза Иванка Кунева от дирекция „Жилищна политика" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Информационни дни по проекта в град Хасково ще се проведат в периода 24-26 септември 2012 г.

ОИЦ - Хасково е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е създаден по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково" по договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001.

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО

На 26 юли 2012 г., Областен информационен център - Хасково проведе информационна среща в община Хасково на тема: Представяне на проект „Енергийно обновяване на българските домове", финансиран по схема  BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" от оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.

Участие в срещата взеха представители на сдруженията на собствениците и собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради, и граждани от град Хасково.

На срещата експертите от ОИЦ-Хасково и г-жа Иванка Богунска, представител на проектния мениджър за гр. Хасково, представиха общата информация за проекта и конкретни стъпки и дейности за попълване на необходимите документи и кандидатстване по процедурата. На срещата присъстваха и представители на банката, която е избрана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството да получи финансови средства за Фонд за жилищно обновяване. На присъстващите бяха разяснени начините и условията за получаване на кредити с цел финансово обезпечаване на участието на потенциалните бенефициенти по проекта. 

Проектът цели осигуряването на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в градските центрове чрез повишаване на качеството на жизнената среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Той обхваща 36 градски центрове и продължителността му е три години (2012-2015 г.). Проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково" по договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на ОП  „Техническа помощ", съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО

На 25 юли 2012 г., Областен информационен център - Хасково проведе информационна среща в община Хасково на тема: Представяне на проект „Енергийно обновяване на българските домове", финансиран по схема  BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" от оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.

Участие в срещата взеха представители на сдруженията на собствениците и собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради, и граждани от град Хасково.

Информацията за проекта бе предоставена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в качеството му на Управляващ орган на ОП "Регионално развитие" 2007-2013г., и представена от експертите от ОИЦ-Хасково. На присъстващите бяха представени проектния мениджър за гр. Хасково и служителите на общинската администрация, които предоставят документи за кандидатстване. Бяха обсъдени конкретни стъпки и дейности за попълване на необходимите документи и кандидатстване по процедурата. 

Проектът цели осигуряването на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в градските центрове чрез повишаване на качеството на жизнената среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Той обхваща 36 градски центрове и продължителността му е три години (2012-2015 г.).

Проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково" по договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на ОП  „Техническа помощ", съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО

На 24 юли 2012 г., Областен информационен център - Хасково проведе информационна среща в община Хасково на тема: Представяне на проект „Енергийно обновяване на българските домове", финансиран по схема  BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" от оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.

Участие в срещата взеха представители на сдруженията на собствениците и собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради, и граждани от град Хасково.

Проектът цели осигуряването на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в градските центрове чрез повишаване на качеството на жизнената среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Той обхваща 36 градски центрове и продължителността му е три години (2012-2015 г.).

Проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково" по договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на ОП  „Техническа помощ", съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО

На 24, 25 и 26 юли 2012 г. (вторник, сряда и четвъртък) Областен информационен център-Хасково ще проведе информационни срещи, на тема: Представяне на проект „Енергийно обновяване на българските домове", финансиран по схема  BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" от оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.

Събитията ще се състоят от 17:00 ч. в зала „Хасково", сградата на община Хасково на площад „Общински" №1.

Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще получават сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната  собственост в съответната общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ. За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. От оперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност.

Положително ще бъдат оценени всички сгради, отговарящи на критериите за допустимост. Заявленията за получаване на финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност ще бъдат разглеждани по реда на тяхното подаване до изчерпване на наличния финансов ресурс.

Проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково", договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Техническа помощ", съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Срещата е открита за граждани и медии.

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО

На 19 юли 2012 г., Областен информационен център - Хасково проведе информационна среща в община Хасково на тема: Представяне на проект „Енергийно обновяване на българските домове", финансиран по схема  BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" от оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.

Участие в срещата взеха представители на сдруженията на собствениците и собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради, и граждани от град Хасково.

Проектът цели осигуряването на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в градските центрове чрез повишаване на качеството на жизнената среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Той обхваща 36 градски центрове и продължителността му е три години (2012-2015 г.).

Проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково" по договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на ОП  „Техническа помощ", съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.  

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО

На 18 юли 2012 г., Областен информационен център - Хасково проведе информационна среща в община Хасково на тема: Представяне на проект „Енергийно обновяване на българските домове", финансиран по схема  BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" от оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.

Участие в срещата взеха представители на сдруженията на собствениците и собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради, и граждани от град Хасково.

Информацията за схемата бе подробно представена от експертите от ОИЦ-Хасково и г-жа Иванка Богунска - представител на проектния мениджър за град Хасково. Проектът цели осигуряването на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в градските центрове чрез повишаване на качеството на жизнената среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Той обхваща 36 градски центрове и продължителността му е три години (2012-2015 г.).

Проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково" по договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на ОП  „Техническа помощ", съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

ОИЦ - ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО

На 17 юли 2012 г., Областен информационен център - Хасково проведе информационна среща в община Хасково на тема: Представяне на проект „Енергийно обновяване на българските домове", финансиран по схема  BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" от оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.

Участие в срещата взеха представители на сдруженията на собствениците и собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради, и граждани от град Хасково.

Проектът цели осигуряването на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в градските центрове чрез повишаване на качеството на жизнената среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Той обхваща 36 градски центрове и продължителността му е три години (2012-2015 г.).

Проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково" по договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на ОП  „Техническа помощ", съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.  

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО На 17, 18 и 19 юли 2012 г. (вторник, сряда и четвъртък) Областен информационен център -Хасково ще проведе информационни срещи на тема: Представяне на проект „Енергийно обновяване на българските домове", финансиран по схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" от оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.

Събитията ще се състоят от 17:00 ч. в зала „Хасково", сградата на община Хасково на площад „Общински" №1.

Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще получават сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост в съответната общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ. За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. От оперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност.

Положително ще бъдат оценени всички сгради, отговарящи на критериите за допустимост. Заявленията за получаване на финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност ще бъдат разглеждани по реда на тяхното подаване до изчерпване на наличния финансов ресурс.

Проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково", договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Техническа помощ", съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Срещите са открити за граждани и медии. 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО

  

На 11 юли 2012 г., Областен информационен център - Хасково проведе информационна среща в община Хасково на тема: Представяне на проект „Енергийно обновяване на българските домове", финансиран по схема  BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" от оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.

Участие в срещата взеха представители на сдруженията на собствениците и собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради, и граждани от град Хасково.

Информацията за схемата бе подробно представена от г-н Румен Джаров - експерт в дирекция „Жилищна политика" на МРРБ и г-жа Иванка Богунска - представител на проектния мениджър за град Хасково. Проектът цели осигуряването на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в градските центрове чрез повишаване на качеството на жизнената среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Той обхваща 36 градски центрове и продължителността му е три години (2012-2015 г.).

Проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково" по договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на ОП  „Техническа помощ", съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИЛИЩА И ГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО

 

На 21 юни 2012 г., Областен информационен център - Хасково проведе информационна среща в община Хасково на тема: „Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС".

На срещата, г-н Румен Джаров - експерт в дирекция „Жилищна политика" на МРРБ, представи Проект „Енергийно обновяване на българските домове", който се финансира по схема BG161PO001/1.2-01/2011 "Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" от Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. Проектът цели осигуряването на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в градските центрове чрез повишаване на качеството на жизнената среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Той обхваща 36 градски центрове и продължителността му е три години (2012-2015 г.).

Присъстващи на срещата бяха представители на сдруженията на собственици на жилища,  местната власт и граждани от община Хасково.

Проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково" по договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на ОП  „Техническа помощ", съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИЛИЩА И БИЗНЕСА ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО

На 21 юни (четвъртък) Румен Джаров - експерт в дирекция „Жилищна политика" на МРРБ ще представи в Хасково проекта „Енергийно обновяване на българските домове". На срещата ще участва също и представител на Фонд за жилищно обновяване.

Презентацията ще се състои от 11:00 ч. в зала Хасково, сградата на община Хасково на площад „Общински" №1.

Проект „Енергийно обновяване на българските домове" се финансира по схема BG161PO001/1.2-01/2011 "Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" от Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв.

Конкретен бенефициент е дирекция „Жилищна политика" в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Проектът цели осигуряването на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в градските центрове чрез повишаване на качеството на жизнената среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Той обхваща 36 градски центрове. Продължителността му е три години (2012-2015 г.).

Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще получават сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната  собственост в съответната общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ. За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. От оперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност.

Във връзка с реализирането на проекта Фонд за жилищно обновяване ще подпомага процеса по обновяване чрез предоставяне на заеми/банкови гаранции. Неговата цел е да подпомогне сдруженията на собствениците или отделните собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да осигурят техния дял от 50% от бюджета за обновяване на съответната сграда/блок секция.

Положително ще бъдат оценени всички сгради, отговарящи на критериите за допустимост. Заявленията за получаване на финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност ще бъдат разглеждани по реда на тяхното подаване до изчерпване на наличния финансов ресурс.

При посещението си в Хасково експертите на министерството са готови да отговорят на всички въпроси на заинтересованите да обновят домовете си граждани.

Проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково", договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Техническа помощ", съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Срещата е открита за граждани и медии.

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И БИЗНЕСА ОТ ОБЩИНА МАДЖАРОВО

 

На 19 юни 2012 г., Областен информационен център - Хасково проведе информационна среща в община Маджарово на тема: „Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС".

На срещата присъстваха представители на местната администрация, малките и средни предприятия в община Маджарово. Участниците бяха запознати с възможностите за кандидатстване по ОП „Развитие на човешките ресурси" чрез схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома". По схемата договарящ орган е Агенцията за социално подпомагане.

ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" бе презентирана чрез предстоящата за отваряне схема „Енергийна ефективност и зелена икономика" и инициативата JEREMIE.

Проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково" по договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на ОП  „Техническа помощ", съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И БИЗНЕСА ОТ ОБЩИНА МАДЖАРОВО

На 19.06.2012 г. (вторник), Областен информационен център - Хасково организира информационна среща в община Маджарово на тема: „Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС". Срещата е насочена към представителите на местната администрация, малките и средни предприятия в община Маджарово. Целта е да се представят възможностите за финансиране на проектни идеи по отворени схеми  на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" и ОП „Развитие на човешките ресурси".

Събитието ще се състои в залата на Общински съвет, сграда на общинска администрация Маджарово. Начален час на събитието: 10.00 часа.

Проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково", договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Техническа помощ", съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Срещата е открита за граждани и медии.

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И БИЗНЕСА ОТ ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

На 14 юни 2012 г., Областен информационен център - Хасково проведе информационна среща в община Любимец на тема: „Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС".

На срещата присъстваха представители на местната администрация, малки и средни предприятия в община Любимец. Участниците бяха запознати с възможностите за кандидатстване по ОП „Развитие на човешките ресурси" чрез схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома". По схемата договарящ орган е Агенцията за социално подпомагане.

ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" бе презентирана чрез предстоящата за отваряне схема „Енергийна ефективност и зелена икономика" и инициативата JEREMIE.

Проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково" по договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на ОП  „Техническа помощ", съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И БИЗНЕСА ОТ ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

На 14.06.2012 г. (четвъртък), Областен информационен център - Хасково организира информационна среща в община Любимец на тема: „Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС". Срещата е насочена към представителите на местната администрация, малките и средни предприятия в община Любимец. По време на срещата ще бъдат представени възможности за финансиране на проектни идеи по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" и ОП „Развитие на човешките ресурси".

Събитието ще се състои в зала „Любимец" (3-ти етаж на бивша сграда на АПК). Начален час на събитието: 10:00 часа.

Проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково", договор № BG161РО002-3.3.02-0001-С0001 се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Техническа помощ", съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Срещата е открита за граждани и медии.

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ГР. ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И БИЗНЕСА ОТ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД  

На 12 юни 2012 г., Областен информационен център - Хасково проведе информационна среща в Община Свиленград на тема: Популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) на ЕС".

На срещата присъстваха представители на местната администрация, малките и средни предприятия в община Свиленград. Участниците бяха запознати с възможностите за кандидатстване по ОП „Развитие на човешките ресурси" чрез схема за предоставя

Още в тази категория: « ОИЦ Шумен ОИЦ Силистра »

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.