wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Изпълнение на енергийна ефективност на фирма във Враца

     На 30.10.2018г от 16.00 часа в производствената сграда на „ПОПЧЕВ СТОУН ДИЗАЙН“ ЕООД, в гр. Враца, Западна хранително-вкусова зона, се проведе информационен ден относно изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0529-C01 от 17.08.2017.,  между Министерство на икономиката и „ПОПЧЕВ СТОУН ДИЗАЙН“ ЕООД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в „Попчев стоун дизайн“ ЕООД“.

Проектът е свързан със закупуване и въвеждане в експлоатация на Линия за обработка на мрамор, включваща оборудване за рязане на блокове, оборудване за оформяне на блокове и оборудване за производство на плочи, в това число следните активи:

Оборудване за рязане на блокове, включващо: гатер за мрамор 1 бр.,хидравлично устройство за напрягане 1бр.,електронно устройство за контрол на работата на гатера 1 бр., регистри за 2см 100бр., регистри за 3см 80 бр.,моторизирана количка за блокове 1бр.

Оборудване за оформяне на блокове, включващо: моновъжен гатер - 1 бр., моторизирана количка за блокове с въртяща се платформа - 1 бр., автоматично преместване на количката при рязане на слабове - 1 бр., защити на работната зона на машината - 1 бр.

Оборудване за производство на плочи, включващо: ролганг - 1 бр., напречна дискова обрязваща машина - 1 бр., моторизиран ролганг - 5 бр., калибрираща/полираща машина за мрамор - 1 бр., надлъжна обрязваща машина - 1 бр., напречна многодискова обрязваща машина - 1 бр., група за изсушаване със студен въздух - 4 бр., транспортна лента - 1 бр., машина за хоризонтално цепене - 1 бр.

Проектът се изпълнява по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията  е 1 917 460.57 лв., от които 1 163 973.35 лв. безвъзмездна финансова и 753 487.22 лв. собствено съфинансиране.

Продължава...

ОИЦ – ВРАЦА ЗАВЪРШИ ПЪРВИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦИКЪЛ ЗА 2018Г.

     ОИЦ – Враца завърши Първи информационен цикъл от срещи по общините в област Враца. От 22 март до 4 април експертите от офиса проведоха десет срещи на тема „Европейско финансиране през 2018“. Броят на посетителите наброяват над 200 човека, представители на местните администрации, граждани, младежи,  земеделски стопани , представители на бизнеса и НПО. Всички посетители получиха безплатно втория Бюлетин издаден от ОИЦ – Враца с актуални новини по Оперативните програми и постигнатото в област Враца до момента. 

     Освен новостите по Информационна Система за Управление и Наблюдение на европейските средства в България до 2020, участващите получиха информация за актуални възможности по оперативните програми и мерките по Програма за развитие на селските райони. Актуални мерки за които хората се интересуваха са подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" с краен срок 14.06.2018 г., подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с краен срок 16.05.2018 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – с конкретен бенефициент общини от селските райони. Където могат да разработват проекти за обновяване на ВиК системи, инфраструктура, енергийно обновление на образователната инфраструктура и всички остани публични сгради с обществено значение.  

  За младите хора беше представена процедура „Срещи между младежи и лица, отговорни за  вземането на решения в областта на младежта“ по „Еразъм +“   с два крайни срока  26 април 2018 и 4 октомври 2018 г. и схемите по „Еразъм+“ с подбор на проекти в областта на спортните дейности и постижения. Посетителите на срещите научиха за уеб портала на ЕС за грантови проекти и тръжни процедури за всички региони на подпомагане, като „Зеленото е модерно – Програма „LIFE” , „Солидарността като възможност (Европейският корпус за солидарност)“, „Паметта на миналото и формиране на демократично бъдеще“ (Програма „Европа на гражданите“) ,“Иновациите и творческия подход в областта на културата (Програма „Творческа Европа“ ).  

Продължава...

Oбластен информационен център Враца стартира поредица от срещи

С началото на месец юли екипът на ОИЦ – Враца започва  информационна кампания от срещи във всички общини от областта. Стартът беше даден с провеждане на среща с медии, пред които беше представен графика на предстоящите събития. Представителите на медиите бяха запознати и с двете процедури на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ - „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ и  „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, управителя на центъра представи и „Инвестиционният план за Европа – възможности за българската икономика“.

Срещите ще продължат на 04.07.2016 и 05.07.2016 г. отново на място в офиса, където ще се проведат „Дни на отворени врати“ с цел засилване интереса на гражданите към Европейския съюз, информация за възможностите които ни предоставя, актуални процедури по оперативните програми и всякакви въпроси свързани с дейността на центъра.

Продължава...

ОИЦ – Враца „Успешни заедно“ с бизнеса

Васил и Борислав Цекови, успешни младежи от град Враца, бяха посетени от екипа на Областен Информационен Център - Враца по време на работния им процес сред статуи и други каменоделски продукции, където обсъдиха възможностите на фирмата „Къща на камъка“ ООД, занимаваща  се с изработка на каменни изделия от мрамор, гранит, варовик и други. Фирмата има спечелен проект по ОП „Иновации и конкурентноспобност“ за модернизиране на технологичните мощности. Някой от примерните дейности по спечеления проект са  въвеждане на нова автоматизирана система за обработка на различни видове камък, добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващите продукти и услуги ще бъде изпълнено чрез професионална сканираща система, CAD 3D система и CAM система. Сканиращата система е с високо качество, лесна е за използване и облекчава работата. Внедряването на новите технологии ще допринесе за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. Робот, който ще спести ресурси. Ефективността е свързана с целесъобразността на дейността и не отчита разходите (енергия, труд, финансови средства), а само постигането на целта. Колкото степента на постигане на една цел е по-висока, толкова по-ефективни са заложените дейности. Ефикасността ще покаже отношението на постигнатия резултат спрямо вложените разходи (енергия, труд, финансови средства). Ефикасността е свързана с икономичността на действията, чрез нея се дава отговор на въпроса, дали нещата се вършат икономично, по "правилния" начин. Колкото вложените разходи са по-малки, толкова по-ефикасни са действията по дейностите.  Общата стойност на проекта е 470 181.53 лв.  Домакините бяха информирани за предстоящи процедури по който могат да се възползват и да продължат да реализират своите идеи с помощта на средствата на  Европейския съюз и поканени да се включат в изложението организирано от областния център на 9 –ти  май по случай деня на Европа и заключителното събитие на инициативата „Успешни заедно“. 

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.