wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Изпълнение на енергийна ефективност на фирма във Враца

     На 30.10.2018г от 16.00 часа в производствената сграда на „ПОПЧЕВ СТОУН ДИЗАЙН“ ЕООД, в гр. Враца, Западна хранително-вкусова зона, се проведе информационен ден относно изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0529-C01 от 17.08.2017.,  между Министерство на икономиката и „ПОПЧЕВ СТОУН ДИЗАЙН“ ЕООД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в „Попчев стоун дизайн“ ЕООД“.

Проектът е свързан със закупуване и въвеждане в експлоатация на Линия за обработка на мрамор, включваща оборудване за рязане на блокове, оборудване за оформяне на блокове и оборудване за производство на плочи, в това число следните активи:

Оборудване за рязане на блокове, включващо: гатер за мрамор 1 бр.,хидравлично устройство за напрягане 1бр.,електронно устройство за контрол на работата на гатера 1 бр., регистри за 2см 100бр., регистри за 3см 80 бр.,моторизирана количка за блокове 1бр.

Оборудване за оформяне на блокове, включващо: моновъжен гатер - 1 бр., моторизирана количка за блокове с въртяща се платформа - 1 бр., автоматично преместване на количката при рязане на слабове - 1 бр., защити на работната зона на машината - 1 бр.

Оборудване за производство на плочи, включващо: ролганг - 1 бр., напречна дискова обрязваща машина - 1 бр., моторизиран ролганг - 5 бр., калибрираща/полираща машина за мрамор - 1 бр., надлъжна обрязваща машина - 1 бр., напречна многодискова обрязваща машина - 1 бр., група за изсушаване със студен въздух - 4 бр., транспортна лента - 1 бр., машина за хоризонтално цепене - 1 бр.

Проектът се изпълнява по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията  е 1 917 460.57 лв., от които 1 163 973.35 лв. безвъзмездна финансова и 753 487.22 лв. собствено съфинансиране.

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.