wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ИНФОРМАЦИОНЕН ФОРУМ

На 09.02.2016 г. в конферентната зала на Община Враца се проведе информационен семинар организиран съвместно от СИБАНК,  Областен информационен център – Враца и със специалното съдействие на Община Враца. Събитието на тема: „Повишаване иновативния капацитет и конкурентоспособност на предприятията от СЗ“ беше изцяло насочено към бизнеса в региона. Кметът на община Враца - Калин Каменов откри срещата. Официален гост на събитието бе Франк Янсен, Изпълнителен директор на СИБАНК, който заедно със всички участници във форума се запозна с двете процедури по ОП “Иновации и конкурентоспособност“ , „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" и „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ представени от ОИЦ – Враца. Екипът на центъра представи и Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г., която е тясно свързана с новооткритите процедури и ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) се разработва в съответствие със стратегията на Съюза  „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ  растеж. Според класацията на Иновационния съюз от 2015 г. България е в групата на „плахите“ иноватори и заема предпоследно място в ЕС28 (пред Румъния), но по иновационна динамика заемаме 2 място (след Латвия). Според класацията на Глобалния иновационен индекс през 2014 г. България заема 44 място в света (пред Полша, Румъния и Гърция), за това на България е наложена иновационна визия до 2020 г. да направи качествен скок в иновационното си представяне на ниво ЕС за справяне с обществените предизвикателства в сферата на демографията (намаляване на изтичането на мозъци, привличане на успешно реализиралите се българи, стимулиране на младежкото предприемачество), устойчивото развитие, интелектуалния капитал и здравето на нацията.

Представители на СИБАНК представиха актуалните възможности за бизнеса и връзката на банката с 11 финансови инструмента на ЕС и България, някой от тях са “COSME” “Джереми”, „Национален гаранционен фонд“ и др. Специално създадено звено на банката е разработило различни продукти, съобразени със спецификата на отделните оперативни програми, и предлага на клиентите не само кредити, но и консултации през целия цикъл – от идеята за проект до окончателното му одобрение и субсидиране.

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.