wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ВИСОКА АКТИВНОСТ В ДИСКУСИЯТА ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ НАУЧНИ ЦЕНТРОВЕ НА СРЕЩАТА В РУСЕ

„Изключително ползотворна дискусия, благодаря за смислените и прагматични коментари и предложения“ – заяви  Кирил Гератлиев, изпълнителен директор на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, в края на срещата в Русенския университет, посветена на подготовката на процедура „Изграждане на регионални научни центрове“. Той увери аудиторията, че споделените  идеи ще бъдат взети под внимание.

Събитието се организира от Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ с участието на представители на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспобност“. Реализира се с логистичната подкрепа на Областния информационен център – Русе. То беше първото от планираните шест регионални събития в страната и предизвика интереса на висшите училища и бизнеса от Северен централен район. Календар на предстоящите събития за Регионалните научни центрове може да изтеглите от следния линк:  http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=516

Форумът беше официално открит от ректора на Русенския университет проф. Велизара Пенчева и от зам.-кмета по европейско развитие на Община Русе д-р Страхил Карапчански. И двамата дадоха висока оценка на инициативата на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ преди да бъдат одобрени условията за кандидатстване по процедура „Изграждане на регионални научни центрове“ да се чуе мнението на научната общност и бизнеса в регионите.

Първо беше представен напредъка в изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България 2014 – 2020 от консултанта в Министерството на икономиката Стефан Узунов. Ивелина Пенева, главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност, изнесе данни за усвояването на средствата по програмата и анализира резултатите от сключените до момента договори с оглед на нагласите за иновации на бизнеса.

С концепцията на предстоящата процедура „Изграждане на регионални научни центрове“ по ОП НОИР запозна присъстващите доц. Евгени Евгениев, консултант на Изпълнителната агенция. Той подчерта, че целта на процедурата е да насърчи взаимодействието между науката и бизнеса, за да се стимулират  приложните изследвания и пазарната им реализация. „Искаме не просто да създадем регионални научни центрове, а работещи центрове, в които публичните инвестиции в научноизследователска инфраструктура да повишат технологичната комерсиализация и да подобрят икономическото развитие на регионите“ – коментира доц. Евгениев. В бъдеще тези центрове трябва да започнат да се самоиздържат от своите продукти, които бизнесът ще купува.

По време на дискусията представители на заинтересованите страни по тази процедура коментираха какви да бъдат критериите за допустимост на кандидатите и за оценка на проектните предложения, как да се мотивира бизнесът да участва, за какво да се дават бонус точки, как да се стимулира техническата комерсиализация, дали във всеки район за планиране да има по един център от четирите направления на Иновационната стратегия за интелигентна специализация или да се стъпи на друг принцип. Участници от академичните среди настояха за опростяване на процедурата по кандидатстване по отношение на множеството документи, които ще трябва да се прилагат.

 

ОИЦ – Русе е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Русе

Доходно здание

пл. "Свобода" 4

тел. 082/ 506 899

мейл: oic_ruse@abv.bg

Продължава...

ОИЦ – Враца „Успешни ЗАЕДНО“ с „Председник“ ЕООД

На 06.04.2016 г. екипът на Областния Информационен център – Враца посети фирма „Председник“ ЕООД , която е с основна дейност обработка и търговия с естествени скално-облицовъчни материали. Основно се обработва врачански варовик до слабове, плочи, стъпала, колони, корнизи и др. Екипът на центъра заедно с управителя и няколко служителя разгледаха производствения процес на фирмата. Производството се извършва в собствена новоизградена производствена база, намираща се в с. Бели Извор, област Враца. Фирмата печели проект декември 2015 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,   чрез реализацията му се планира подмяната на една основна производствена линия, а именно Линия за полиране на вече разрязаните слабове от варовик. Подмяната на тази линията ще доведе до увеличаване на производствения капацитет с минимум 2 200 квадратни метра /месечно, до повишаване на експортния потенциал на „ПРЕДСЕДНИК“ ЕООД. Планира се над 50% от произведените скални облицовки и изделия да се реализират на външните пазари. Така, инвестицията ще доведе до увеличаване на средните приходи от износ с над 25%;  В рамките на проекта са предвидени дейности по избор на доставчик, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на линията. Общата стойност на инвестицията е 1 015 150,00 лв., без ДДС. Планираната продължителност на проекта е 18 месеца. Към момента, наличната полираща инсталация често дефектира, чупи и износва абразивите на полиращите глави. Това, като резултат води след себе си до честа нужда да се бракуват изделия след некачествен процес на полиране. Новата инсталация е с вградени автоматични датчици, които при износването на полиращ абразив мигновено спират полиращата линия и предотвратяват допускането на некачествени изделия, а от там и на брак. Това само по себе си ще доведе до получаването на по-голям произведен краен продукт от единица суровина (сурови слабове). Предприятието е създадено през 2000 г. от Христо Цветков, в което работят специалисти с дългогодишен опит в обработката на естествени скално-облицовъчни материали. През годините фирмата е доказала качество на своите услуги и на продукцията си и днес изнася в страни от пет континента: Европа, Азия, Африка, Австралия и САЩ. Екипът на центъра запозна собственикът с другите възможности за европейско финансиране, след като управителя на фирмата сподели, че бизнеса от този бранш има нужди от специализирана работна ръка и  са устремени в инвестициите на нови производствени линии и процеси, осигуряващи устойчивост и развитие на фабриката за добив и обработка на врачански варовик.

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.