wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Община Елхово

Община Елхово(Гр.Елхово, ул."Търговска" 13 Тел.:0478/88004, Факс:0478/88034, email:kmet.elhovo@infotel.bg, www.elhovobg.org)

"Зелен туризъм в долината на Тунджа между Странджа и Сакар"

Зелен туризъм в долината на Тунджа между Странджа и Сакар, финансиран по програма ФАР, ТГС България - Турция, Грантова схема за насърчаване на устойчивото развитие в района на Странджа планина, бюджетна линия BG2005/017-453.01.02 Презентация Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.