wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ – ВРАЦА ЗАВЪРШИ ПЪРВИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦИКЪЛ ЗА 2018Г.

     ОИЦ – Враца завърши Първи информационен цикъл от срещи по общините в област Враца. От 22 март до 4 април експертите от офиса проведоха десет срещи на тема „Европейско финансиране през 2018“. Броят на посетителите наброяват над 200 човека, представители на местните администрации, граждани, младежи,  земеделски стопани , представители на бизнеса и НПО. Всички посетители получиха безплатно втория Бюлетин издаден от ОИЦ – Враца с актуални новини по Оперативните програми и постигнатото в област Враца до момента. 

     Освен новостите по Информационна Система за Управление и Наблюдение на европейските средства в България до 2020, участващите получиха информация за актуални възможности по оперативните програми и мерките по Програма за развитие на селските райони. Актуални мерки за които хората се интересуваха са подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" с краен срок 14.06.2018 г., подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с краен срок 16.05.2018 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – с конкретен бенефициент общини от селските райони. Където могат да разработват проекти за обновяване на ВиК системи, инфраструктура, енергийно обновление на образователната инфраструктура и всички остани публични сгради с обществено значение.  

  За младите хора беше представена процедура „Срещи между младежи и лица, отговорни за  вземането на решения в областта на младежта“ по „Еразъм +“   с два крайни срока  26 април 2018 и 4 октомври 2018 г. и схемите по „Еразъм+“ с подбор на проекти в областта на спортните дейности и постижения. Посетителите на срещите научиха за уеб портала на ЕС за грантови проекти и тръжни процедури за всички региони на подпомагане, като „Зеленото е модерно – Програма „LIFE” , „Солидарността като възможност (Европейският корпус за солидарност)“, „Паметта на миналото и формиране на демократично бъдеще“ (Програма „Европа на гражданите“) ,“Иновациите и творческия подход в областта на културата (Програма „Творческа Европа“ ).  

Продължава...

ПЪРВА КОПКА“ за строителни дейности по проект „Създаване на модернизирана учебна среда за професионално образование в Община Бяла Слатина“

       На 06.06.2017 г., в Професионалната агротехническа гимназия "Никола Йонков Вапцаров" гр. Бяла Слатина се направи „първа копка“ за отбелязване начало на изпълнението на строителните дейности във връзка с обновяване и модернизиране на училището. Събитието се проведе в рамките на проект „Създаване на модернизирана учебна среда за професионално образование в Община Бяла Слатина“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Договора за предоставяне на БФП №BG16RFOP001-3.002-0040-C01 е сключен на 02.12.2016 г. и е на обща стойност 1 300 000 лв., от които 1 105 000 лв. са Европейско финансиране и 195 000 лв. са от национално съфинансиране.

На церемонията присъстваха кметът на Община Бяла Слатина – инж. Иво Цветков, народните представители в 44-то Народно Събрание - Красен Кръстев и Слави Нецов, Председателят на Общински съвет Бяла Слатина – г-жа Веселка Борисова, Управителят на ОИЦ Враца – г-жа Цветана Иванова, проектантите на обекта и изпълнителят на строежа, бивши възпитаници на гимназията, общественици, учители, гости и медии.

Обектът на интервенция - ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Бяла Слатина, е включен в приоритизирания списък на професионалните училища, изготвен въз основа на Методологията за приоритизиране на образователната инфраструктура в Република България, одобрена от МОН, за която е осигурено финансиране по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 „ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Конкретен бенефициент по процедурата е Община Бяла Слатина. В инвестиционния проект е предвидено реконструкция и обновяване на учебния  корпус, учебна практика, физкултурен салон, външна спортна площадка и прилежащите пространства.

По време на събитието, което премина под изключително широк интерес, инж. Иво Цветков сподели, че преди 10 месеца, когато е подготвен проекта, обновяването на Професионалната гимназия е било просто мечта. С началото на строителните дейности, вече може амбициозно да се каже, че тази мечта е на път да се сбъдне. Той увери присъстващите, че общината, екипа по проекта и изпълнителите на обекта, ще положат всички усилия  за приключване на строителството в срок и пожела успех на всички участници в проекта. 

Продължава...

ОИЦ - Враца с пресконференция

             На 21.12.2016год. от 11.00ч. в конферентната зала на ОИЦ – Враца се състоя пресконференция на тема: „5 години ОИЦ – Враца. 5 години създаваме заедно“. Екипът на Областен информационен център представи информация за постигнатото през новия програмен период в Област Враца, както и информация за разработените проекти с европейско финансиране във всяка една от десетте общини в областта. Справка в ИСУН 2020 показва водеща позиция на община Враца по брой сключени договори за европейско финансиране от настоящия програмен период. Представянето на информацията съвпадна с годишнината от създаването и функционирането на информационния център във Враца, което беше повод за именуването на срещата по този начин. Представители на местни и национални медии поздравиха екипа на центъра, като му пожелаха здраве, енергия и вдъхновение. Областен информационен център – Враца се похвали и с нова фейсбук страница, където гражданите могат да следят актуални публикации с информация за оперативните програми и възможностите за финансиране.

Продължава...

ОИЦ – Враца представи: „Предизвикателствата пред България като член на ЕС, в т.ч. в контекста на предстоящото Председателство на Съвета на ЕС през 2018 г“

      На 30.11.2016год от 10.00 и 11.00ч. екипът на Областен инфотмационен център – Враца проведе две събития на тема:  „Предизвикателствата пред България като член на ЕС, в т.ч. в контекста на предстоящото Председателство на Съвета на ЕС през 2018 г“Първото имаше за цел да запознае представителите на медии от Област Враца със същността, ролята и значението на председателството в Съвета на ЕС, както и с предизвикателствата, пред които е изправена България, поемайки за пръв път ролята на участник в председателство, в  екипна ротация с Австрия и Естония, където е втори представител от тройката и поема председателството през първата половина на 2018год. Във втората среща, с темата бяха запознати представители на местната и централна  власт, бизнес организации, представители на неправителствения сектор и граждани. На 05 Декември 2016год. в заключителна информационна среща по темата, екипът на ОИЦ  - Враца ще посрещне ученици, студенти и преподаватели от образователни институции в града.

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.