wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Oбластен информационен център Враца стартира поредица от срещи

С началото на месец юли екипът на ОИЦ – Враца започва  информационна кампания от срещи във всички общини от областта. Стартът беше даден с провеждане на среща с медии, пред които беше представен графика на предстоящите събития. Представителите на медиите бяха запознати и с двете процедури на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ - „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ и  „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, управителя на центъра представи и „Инвестиционният план за Европа – възможности за българската икономика“.

Срещите ще продължат на 04.07.2016 и 05.07.2016 г. отново на място в офиса, където ще се проведат „Дни на отворени врати“ с цел засилване интереса на гражданите към Европейския съюз, информация за възможностите които ни предоставя, актуални процедури по оперативните програми и всякакви въпроси свързани с дейността на центъра.

Продължава...

Успешни Заедно със „ СЕМКОВ-2001“ ЕООД

Областен информационен център – Враца посети  фирма „СЕМКОВ-2001“ ЕООД с. Бели извор, където инж. Цветомир Семков – управител на фирмата разясни на експертите от областния център производствения процес извършван от ремонтния електромеханичен завод. Фирмата съществува от 2001 г. Дружеството започва трудовата си дейност със сключен договор с Холсим (България) АД за извършване на ремонтни дейности, производство на резервни части, поддръжка и сервизно обслужване на машини и съоръжения. Дейността на фирмата е изразена основно поддръжка и ремонт, производство, превоз на товари, услуги с автокран, Ремонтно-механичен цех, Електроремонтен цех.  Основна цел на дружеството е разширяване на производството, въвеждане на нови услуги като по този начин се цели достигане на по-голяма рентабилност и достигане до нови пазари. Обсъдиха се и възможностите на предприятието за подобряването на енергиината ефективност, подобряване на условията на труд на петдесетте работника чрез проекти с европейско финансиране. Фирмата вече има опит с успешен проект за „Интегриран процес на роботизирано рязане и заваряване с общо CAD/CAM програмиране” по ОП“Конкурентноспособност“. Основна дейност по проекта е закупуване на роботизирана машина за рязане на метал с процедури за интегрирането на оборудването в предприятието. 

Продължава...

ОИЦ – Враца „Успешни ЗАЕДНО“ с „Председник“ ЕООД

На 06.04.2016 г. екипът на Областния Информационен център – Враца посети фирма „Председник“ ЕООД , която е с основна дейност обработка и търговия с естествени скално-облицовъчни материали. Основно се обработва врачански варовик до слабове, плочи, стъпала, колони, корнизи и др. Екипът на центъра заедно с управителя и няколко служителя разгледаха производствения процес на фирмата. Производството се извършва в собствена новоизградена производствена база, намираща се в с. Бели Извор, област Враца. Фирмата печели проект декември 2015 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,   чрез реализацията му се планира подмяната на една основна производствена линия, а именно Линия за полиране на вече разрязаните слабове от варовик. Подмяната на тази линията ще доведе до увеличаване на производствения капацитет с минимум 2 200 квадратни метра /месечно, до повишаване на експортния потенциал на „ПРЕДСЕДНИК“ ЕООД. Планира се над 50% от произведените скални облицовки и изделия да се реализират на външните пазари. Така, инвестицията ще доведе до увеличаване на средните приходи от износ с над 25%;  В рамките на проекта са предвидени дейности по избор на доставчик, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на линията. Общата стойност на инвестицията е 1 015 150,00 лв., без ДДС. Планираната продължителност на проекта е 18 месеца. Към момента, наличната полираща инсталация често дефектира, чупи и износва абразивите на полиращите глави. Това, като резултат води след себе си до честа нужда да се бракуват изделия след некачествен процес на полиране. Новата инсталация е с вградени автоматични датчици, които при износването на полиращ абразив мигновено спират полиращата линия и предотвратяват допускането на некачествени изделия, а от там и на брак. Това само по себе си ще доведе до получаването на по-голям произведен краен продукт от единица суровина (сурови слабове). Предприятието е създадено през 2000 г. от Христо Цветков, в което работят специалисти с дългогодишен опит в обработката на естествени скално-облицовъчни материали. През годините фирмата е доказала качество на своите услуги и на продукцията си и днес изнася в страни от пет континента: Европа, Азия, Африка, Австралия и САЩ. Екипът на центъра запозна собственикът с другите възможности за европейско финансиране, след като управителя на фирмата сподели, че бизнеса от този бранш има нужди от специализирана работна ръка и  са устремени в инвестициите на нови производствени линии и процеси, осигуряващи устойчивост и развитие на фабриката за добив и обработка на врачански варовик.

Продължава...

ИНФОРМАЦИОНЕН ФОРУМ

На 09.02.2016 г. в конферентната зала на Община Враца се проведе информационен семинар организиран съвместно от СИБАНК,  Областен информационен център – Враца и със специалното съдействие на Община Враца. Събитието на тема: „Повишаване иновативния капацитет и конкурентоспособност на предприятията от СЗ“ беше изцяло насочено към бизнеса в региона. Кметът на община Враца - Калин Каменов откри срещата. Официален гост на събитието бе Франк Янсен, Изпълнителен директор на СИБАНК, който заедно със всички участници във форума се запозна с двете процедури по ОП “Иновации и конкурентоспособност“ , „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" и „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ представени от ОИЦ – Враца. Екипът на центъра представи и Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г., която е тясно свързана с новооткритите процедури и ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) се разработва в съответствие със стратегията на Съюза  „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ  растеж. Според класацията на Иновационния съюз от 2015 г. България е в групата на „плахите“ иноватори и заема предпоследно място в ЕС28 (пред Румъния), но по иновационна динамика заемаме 2 място (след Латвия). Според класацията на Глобалния иновационен индекс през 2014 г. България заема 44 място в света (пред Полша, Румъния и Гърция), за това на България е наложена иновационна визия до 2020 г. да направи качествен скок в иновационното си представяне на ниво ЕС за справяне с обществените предизвикателства в сферата на демографията (намаляване на изтичането на мозъци, привличане на успешно реализиралите се българи, стимулиране на младежкото предприемачество), устойчивото развитие, интелектуалния капитал и здравето на нацията.

Представители на СИБАНК представиха актуалните възможности за бизнеса и връзката на банката с 11 финансови инструмента на ЕС и България, някой от тях са “COSME” “Джереми”, „Национален гаранционен фонд“ и др. Специално създадено звено на банката е разработило различни продукти, съобразени със спецификата на отделните оперативни програми, и предлага на клиентите не само кредити, но и консултации през целия цикъл – от идеята за проект до окончателното му одобрение и субсидиране.

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.