wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ФИРМА ВЪВ ВРАЦА С ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2 МИЛИОНА ЛЕВА

      На 22.11.2018 година екипът на Oбластен Информационен Център - Враца присъства на представяне по проект с инвестиция близо два милиона лева чрез проект  за „Повишаване на енергийната ефективност в „Попчев стоун дизайн” ЕООД“, договор № BG16RFOP002-3.001-0529-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Инсталираната мощност на новата линия е 489,7kW. Обща стойност на бюджета на проекта 1 917 460.57 лв., от които безвъзмездна финансова помощ 1 163 973.35 с 85% европейско финансиране. Целите на проекта са разширяване производствения капацитет на предприятието; намаляване себестойността на единица продукция; повишаване на енергийната ефективност в производствената дейност и постигане на минимум 5 % енергийни спестявания, чрез прилагане на описаната в енергийния одит по образец мярка за енергийна ефективност; намаляване на въглеродните емисии; повишаване на конкурентоспособността на предприятието чрез закупуване на нови производствени мощности, линия за обработка на мрамор включваща следните модули:

 -  Оборудване за рязане на блокове; гатер за мрамор, хидравлично устройство за напрягане, електронно устройство за контрол на работата на гатера, моторизирана количка за блокове, моновъжен гатер, моторизирана количка за блокове с въртяща се платформа оборудване за производство на плочи – ролганг, калибрираща/полираща машина за мрамор, надлъжна обрязваща машина, напречна многодискова обрязваща машина и други съоръжения инсталирани в пройзводството.

     „Благодарение на натрупания опит успяхме да монтираме новите машини в кратки срокове и те да започнат да разкриват производствените си възможности“, заяви инж. Стоян Стоянов. „Благодарение на оперативната програма производствения ни капацитет се увеличава от два до три пъти за различните процеси, при същото количество консумирана енергия. Така, освен енергийна ефективност, ние значително ще увеличим и конкурентоспособността си, за да реализираме още по-големи обекти, като новостроящият се петзвезден хотел в София. Благодарение на консултантите, екипа на проекта и партньорите успяхме да го приключим предсрочно, което беше голямо предизвикателство за нас. Ще продължим да кандидатстваме и по следващите схеми“, заяви в заключение собственикът на фирмата Йордан Попчев. 

Всички участници в информационния ден разгледаха новите машини и се запознаха с производствените процеси във фирмата.

Продължава...

Енергоспестяващи и щадящи околната среда технологии в Козлодуй

Разширение на производствения капацитет, подобряване условията на труд чрез нови климатични инсталации, енергийно спестяване в предприятието, намаляване на депонираните отпадъци и емисиите на парникови газове са сред основните цели и очакваните резултати от изпълнението на проект на дружество от гр. Козлодуй по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. (ОПИК).

Проектът е свързан със закупуване и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване за производство на заварени конструкции, валове, намотки и съдове за енергетиката. Общата стойност на планираната инвестиция е 4 999 065.00 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 2 499 532.50 лв. и 2 499 532.50 лв. собствено съфинансиране. 

Предстоящите дейности, целите и очакваните резултати бяха представени на 20.03.2018 г. на провел се информационен ден относно изпълнението на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0097-C01/ 28.12.2017 г. между Министерство на икономиката и „Атоменергоремонт“ АД в изпълнение на проект „Въвеждане на енергоспестяващи технологии в промишлената система“ по схема BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ на ОПИК.

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща за представяне на процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”, която се реализира по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Мадлен Георгиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“ представи условията за кандидатстване по процедурата и приложенията към тях и показа как става електронното кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), като акцентира, че по нея предприятията могат да кандидатстват с проект, с помощта на който да повишават ресурсната си ефективност чрез прилагане на нови решения, техники и методи. Допустими кандидати по процедурата са микро, малки и средни предприятия, развиващи дейност в сектор С „Преработваща промишленост“. Те трябва да имат минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) преди датата на обявяване на процедурата, както и реализирани минимум 120 000 лв. приходи от продажби на продукция от дейността, за която са предвидени дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност.
Срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите” е 23-ти април. До 70% от размера на проекта може да е безвъзмездна финансова помощ (БФП). Минималният размер на БФП на едно проектно предложение трябва да е 200 000 лева, а максималният, в зависимост от категорията предприятие – 500 000 лева (микро), 1 000 000 лева (малко) и 1 500 000 лева (средно предприятие).
Експертите на ОИЦ – София предоставят информация, както и индивидуални консултации на всички желаещи с интерес към тази процедура или към различните възможности, които предлагат програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Услугите на центъра са напълно безплатни.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

ОИЦ – Враца „Успешни ЗАЕДНО“ с „Председник“ ЕООД

На 06.04.2016 г. екипът на Областния Информационен център – Враца посети фирма „Председник“ ЕООД , която е с основна дейност обработка и търговия с естествени скално-облицовъчни материали. Основно се обработва врачански варовик до слабове, плочи, стъпала, колони, корнизи и др. Екипът на центъра заедно с управителя и няколко служителя разгледаха производствения процес на фирмата. Производството се извършва в собствена новоизградена производствена база, намираща се в с. Бели Извор, област Враца. Фирмата печели проект декември 2015 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,   чрез реализацията му се планира подмяната на една основна производствена линия, а именно Линия за полиране на вече разрязаните слабове от варовик. Подмяната на тази линията ще доведе до увеличаване на производствения капацитет с минимум 2 200 квадратни метра /месечно, до повишаване на експортния потенциал на „ПРЕДСЕДНИК“ ЕООД. Планира се над 50% от произведените скални облицовки и изделия да се реализират на външните пазари. Така, инвестицията ще доведе до увеличаване на средните приходи от износ с над 25%;  В рамките на проекта са предвидени дейности по избор на доставчик, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на линията. Общата стойност на инвестицията е 1 015 150,00 лв., без ДДС. Планираната продължителност на проекта е 18 месеца. Към момента, наличната полираща инсталация често дефектира, чупи и износва абразивите на полиращите глави. Това, като резултат води след себе си до честа нужда да се бракуват изделия след некачествен процес на полиране. Новата инсталация е с вградени автоматични датчици, които при износването на полиращ абразив мигновено спират полиращата линия и предотвратяват допускането на некачествени изделия, а от там и на брак. Това само по себе си ще доведе до получаването на по-голям произведен краен продукт от единица суровина (сурови слабове). Предприятието е създадено през 2000 г. от Христо Цветков, в което работят специалисти с дългогодишен опит в обработката на естествени скално-облицовъчни материали. През годините фирмата е доказала качество на своите услуги и на продукцията си и днес изнася в страни от пет континента: Европа, Азия, Африка, Австралия и САЩ. Екипът на центъра запозна собственикът с другите възможности за европейско финансиране, след като управителя на фирмата сподели, че бизнеса от този бранш има нужди от специализирана работна ръка и  са устремени в инвестициите на нови производствени линии и процеси, осигуряващи устойчивост и развитие на фабриката за добив и обработка на врачански варовик.

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.