wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Информационен ден в стремеж към ръст на производствения капацитет

   На 07.03.2016 г. в 11.00 часа ОИЦ – Враца присъства на информационен ден, организиран от „ЧЕХ – ПЛАСТ“ ООД, гр. Враца относно изпълнението на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0100-C01/23.12.2015 г. между Министерство на икономиката и „ЧЕХ – ПЛАСТ“ ООД по проект „ЧЕХ - ПЛАСТ ООД - в стремеж към ръст на производствения капацитет“. Проектът е свързан със закупуване и въвеждане в експлоатация на ДМА за производство на PVC и алуминиева дограма.

   Г-н Димитър Иванов – управител на фирмата запозна присъстващите с основната цел, дейности и очаквани резултати по проекта. Оборудването ще се закупи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 1 669 291.12 лв., от които 999 905.39 лв. безвъзмездна финансова помощ и 669 385.73 лв. собствено съфинансиране. Общацел на проекта е: - Подобряване на производствения капацитет на "ЧЕХ-ПЛАСТ" ООД чрез въвеждане на ново технологично оборудване, водещо до повишаване на конкурентоспособността на дружеството. Очакваните резултати по договора са подобряване на ресурсната ефективност; - намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно от 8.50 т./год. на 1.20 т./год.; ътрешна норма на възвръщаемост 78.47 %; нарастване на производителността с 29.95%; изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта с над 25 %; повишаване на ефективността на производствените разходи с над 16 %. Проектътът на „Чех – пласт“ ООД се изпълнява в област „Мехатроника“ на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС).

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.