wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ – ВРАЦА ЗАВЪРШИ ПЪРВИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦИКЪЛ ЗА 2018Г.

     ОИЦ – Враца завърши Първи информационен цикъл от срещи по общините в област Враца. От 22 март до 4 април експертите от офиса проведоха десет срещи на тема „Европейско финансиране през 2018“. Броят на посетителите наброяват над 200 човека, представители на местните администрации, граждани, младежи,  земеделски стопани , представители на бизнеса и НПО. Всички посетители получиха безплатно втория Бюлетин издаден от ОИЦ – Враца с актуални новини по Оперативните програми и постигнатото в област Враца до момента. 

     Освен новостите по Информационна Система за Управление и Наблюдение на европейските средства в България до 2020, участващите получиха информация за актуални възможности по оперативните програми и мерките по Програма за развитие на селските райони. Актуални мерки за които хората се интересуваха са подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" с краен срок 14.06.2018 г., подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с краен срок 16.05.2018 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – с конкретен бенефициент общини от селските райони. Където могат да разработват проекти за обновяване на ВиК системи, инфраструктура, енергийно обновление на образователната инфраструктура и всички остани публични сгради с обществено значение.  

  За младите хора беше представена процедура „Срещи между младежи и лица, отговорни за  вземането на решения в областта на младежта“ по „Еразъм +“   с два крайни срока  26 април 2018 и 4 октомври 2018 г. и схемите по „Еразъм+“ с подбор на проекти в областта на спортните дейности и постижения. Посетителите на срещите научиха за уеб портала на ЕС за грантови проекти и тръжни процедури за всички региони на подпомагане, като „Зеленото е модерно – Програма „LIFE” , „Солидарността като възможност (Европейският корпус за солидарност)“, „Паметта на миналото и формиране на демократично бъдеще“ (Програма „Европа на гражданите“) ,“Иновациите и творческия подход в областта на културата (Програма „Творческа Европа“ ).  

Продължава...

ОИЦ – Враца стартира Втори информационен цикъл 2016

   На 29.11.2016год. от 09.30ч. в залата на Търговско - промишлена палата Враца, Областен информационен център - Враца проведе информационно събитие на тема: „Възможности за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони през 2017 година и предстоящи процедури по други оперативни програми“. Информационната среща беше част от Международната конференция „Животновъдството в България - бъдещо развитие“, която се проведе на 28- 29 Ноември в гр. Враца, с участието на д-р Мануел Дел Позо Рамос, представител на ЕК, ГД „Земеделие“. Събитието даде началото на втори информационен цикъл на ОИЦ- Враца за 2016 година, който ще продължи в периода 29.11 – 14.12.2016год. По време на информационните срещи в десетте общини на Област Враца ще бъдат представени: Възможности за кандидатстване по проекти през 2017 година и допълнителни финасови инструменти; Разглеждане на ИГРП на Опретаивните програми за 2017г.; Актуални процедури по ПРСР, подмярка 19.2 и 19.3 (при допустимост); Възможности за развитие на социално предприемачество по ОПРЧР; Разглеждане на възможности за разкриване на рибарски селища по ПМДР (при допустимост) и др.  

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.