wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ – Враца проведе информационно събитие в Община Оряхово

            На 06.12.2016г. от 11.00ч. в Комплекс „Старата Къща“- гр.Оряхово, Областен информационен център – Враца проведе информационно събитие от Втори информационен цикъл за 2016год. Темата на събитието бе: „Възможности за кандидатстване по проекти през 2017 година и допълнителни финасови инструменти“. Експертите от центъра представиха предвидените възможности по оперативните програми и други възможности за бенефициенти през 2017 година, както и актуални подмерки по ПРСР, предвид възможностите, които има община Оряхово като крайречен регион. Важна тема обсъждана по време на срещата, беше и създаването на Местни инициативни групи и Местни инициативни рибарски групи, като възможност за достигане до по- голяма част от мерките за финасиране от Европейски програми. Представители на местния бизнес проявиха засилен интерес към информацията за предстоящото финансиране на неземеделски дейности, подмярка 6.4 от ПРСР, приемът на документи, за която се очаква да стартира последното тримесечие на 2017год. На събитието присъстваха представители на местна и централна  власт, бизнес организации, представители на неправителствения сектор и земеделски производители.

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.