wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Проект на Насоки за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горски терит

Проект на Насоки за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Продължава...

Проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения: „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма

Проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения: „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Продължава...

ПЪРВА КОПКА“ за строителни дейности по проект „Създаване на модернизирана учебна среда за професионално образование в Община Бяла Слатина“

       На 06.06.2017 г., в Професионалната агротехническа гимназия "Никола Йонков Вапцаров" гр. Бяла Слатина се направи „първа копка“ за отбелязване начало на изпълнението на строителните дейности във връзка с обновяване и модернизиране на училището. Събитието се проведе в рамките на проект „Създаване на модернизирана учебна среда за професионално образование в Община Бяла Слатина“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Договора за предоставяне на БФП №BG16RFOP001-3.002-0040-C01 е сключен на 02.12.2016 г. и е на обща стойност 1 300 000 лв., от които 1 105 000 лв. са Европейско финансиране и 195 000 лв. са от национално съфинансиране.

На церемонията присъстваха кметът на Община Бяла Слатина – инж. Иво Цветков, народните представители в 44-то Народно Събрание - Красен Кръстев и Слави Нецов, Председателят на Общински съвет Бяла Слатина – г-жа Веселка Борисова, Управителят на ОИЦ Враца – г-жа Цветана Иванова, проектантите на обекта и изпълнителят на строежа, бивши възпитаници на гимназията, общественици, учители, гости и медии.

Обектът на интервенция - ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Бяла Слатина, е включен в приоритизирания списък на професионалните училища, изготвен въз основа на Методологията за приоритизиране на образователната инфраструктура в Република България, одобрена от МОН, за която е осигурено финансиране по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 „ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Конкретен бенефициент по процедурата е Община Бяла Слатина. В инвестиционния проект е предвидено реконструкция и обновяване на учебния  корпус, учебна практика, физкултурен салон, външна спортна площадка и прилежащите пространства.

По време на събитието, което премина под изключително широк интерес, инж. Иво Цветков сподели, че преди 10 месеца, когато е подготвен проекта, обновяването на Професионалната гимназия е било просто мечта. С началото на строителните дейности, вече може амбициозно да се каже, че тази мечта е на път да се сбъдне. Той увери присъстващите, че общината, екипа по проекта и изпълнителите на обекта, ще положат всички усилия  за приключване на строителството в срок и пожела успех на всички участници в проекта. 

Продължава...

Успешни Заедно със „ СЕМКОВ-2001“ ЕООД

Областен информационен център – Враца посети  фирма „СЕМКОВ-2001“ ЕООД с. Бели извор, където инж. Цветомир Семков – управител на фирмата разясни на експертите от областния център производствения процес извършван от ремонтния електромеханичен завод. Фирмата съществува от 2001 г. Дружеството започва трудовата си дейност със сключен договор с Холсим (България) АД за извършване на ремонтни дейности, производство на резервни части, поддръжка и сервизно обслужване на машини и съоръжения. Дейността на фирмата е изразена основно поддръжка и ремонт, производство, превоз на товари, услуги с автокран, Ремонтно-механичен цех, Електроремонтен цех.  Основна цел на дружеството е разширяване на производството, въвеждане на нови услуги като по този начин се цели достигане на по-голяма рентабилност и достигане до нови пазари. Обсъдиха се и възможностите на предприятието за подобряването на енергиината ефективност, подобряване на условията на труд на петдесетте работника чрез проекти с европейско финансиране. Фирмата вече има опит с успешен проект за „Интегриран процес на роботизирано рязане и заваряване с общо CAD/CAM програмиране” по ОП“Конкурентноспособност“. Основна дейност по проекта е закупуване на роботизирана машина за рязане на метал с процедури за интегрирането на оборудването в предприятието. 

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.