wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Енергоспестяващи и щадящи околната среда технологии в Козлодуй

Разширение на производствения капацитет, подобряване условията на труд чрез нови климатични инсталации, енергийно спестяване в предприятието, намаляване на депонираните отпадъци и емисиите на парникови газове са сред основните цели и очакваните резултати от изпълнението на проект на дружество от гр. Козлодуй по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. (ОПИК).

Проектът е свързан със закупуване и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване за производство на заварени конструкции, валове, намотки и съдове за енергетиката. Общата стойност на планираната инвестиция е 4 999 065.00 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 2 499 532.50 лв. и 2 499 532.50 лв. собствено съфинансиране. 

Предстоящите дейности, целите и очакваните резултати бяха представени на 20.03.2018 г. на провел се информационен ден относно изпълнението на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0097-C01/ 28.12.2017 г. между Министерство на икономиката и „Атоменергоремонт“ АД в изпълнение на проект „Въвеждане на енергоспестяващи технологии в промишлената система“ по схема BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ на ОПИК.

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.