wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ФИРМА ВЪВ ВРАЦА С ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2 МИЛИОНА ЛЕВА

      На 22.11.2018 година екипът на Oбластен Информационен Център - Враца присъства на представяне по проект с инвестиция близо два милиона лева чрез проект  за „Повишаване на енергийната ефективност в „Попчев стоун дизайн” ЕООД“, договор № BG16RFOP002-3.001-0529-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Инсталираната мощност на новата линия е 489,7kW. Обща стойност на бюджета на проекта 1 917 460.57 лв., от които безвъзмездна финансова помощ 1 163 973.35 с 85% европейско финансиране. Целите на проекта са разширяване производствения капацитет на предприятието; намаляване себестойността на единица продукция; повишаване на енергийната ефективност в производствената дейност и постигане на минимум 5 % енергийни спестявания, чрез прилагане на описаната в енергийния одит по образец мярка за енергийна ефективност; намаляване на въглеродните емисии; повишаване на конкурентоспособността на предприятието чрез закупуване на нови производствени мощности, линия за обработка на мрамор включваща следните модули:

 -  Оборудване за рязане на блокове; гатер за мрамор, хидравлично устройство за напрягане, електронно устройство за контрол на работата на гатера, моторизирана количка за блокове, моновъжен гатер, моторизирана количка за блокове с въртяща се платформа оборудване за производство на плочи – ролганг, калибрираща/полираща машина за мрамор, надлъжна обрязваща машина, напречна многодискова обрязваща машина и други съоръжения инсталирани в пройзводството.

     „Благодарение на натрупания опит успяхме да монтираме новите машини в кратки срокове и те да започнат да разкриват производствените си възможности“, заяви инж. Стоян Стоянов. „Благодарение на оперативната програма производствения ни капацитет се увеличава от два до три пъти за различните процеси, при същото количество консумирана енергия. Така, освен енергийна ефективност, ние значително ще увеличим и конкурентоспособността си, за да реализираме още по-големи обекти, като новостроящият се петзвезден хотел в София. Благодарение на консултантите, екипа на проекта и партньорите успяхме да го приключим предсрочно, което беше голямо предизвикателство за нас. Ще продължим да кандидатстваме и по следващите схеми“, заяви в заключение собственикът на фирмата Йордан Попчев. 

Всички участници в информационния ден разгледаха новите машини и се запознаха с производствените процеси във фирмата.

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.