wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Със среща в град Ямбол на 11 ноември, Областен информационен център-Ямбол  завърши цикъл от информационни срещи за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), чрез заложените операции в проектите на индикативните годишни работни програми (ИГРП)  на оперативните програми, действащи в България през 2014-2020 г. Темата на информационните събития беше „Оперативните програми през 2016 г.”.

            Експертите от ОИЦ-Ямбол представиха бъдещите процедури заложени в проектите на ИГРП, техните цели, дейности  и бенефициенти, които ще могат да се възползват от европейско финансиране.

            Целта на подобни събития е актуалната информация да достигне до жителите на всички общини от област Ямбол, за да се повишат  познанията на обществото относно Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020 г.  

            В първата част екипът на ОИЦ-Ямбол представи индикативните годишни работни програми на оперативните програми за 2016 г. на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ОП „Добро управление“. Акценти във втората част бяха ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Региони в растеж, ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и ОП „Околно среда“.

            Интерес сред гостите предизвика новата Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (ОП ИМСП). Бюджетът на програмата е в размер на 102 млн. евро. Средствата са заделени от средствата по Приоритетна ос 2 на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

            Инициативата за МСП е съвместна програма на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка за финансови инструменти за малки и средни предприятия през програмен период 2014-2020, чиято основна цел е бързо увеличение на кредитирането на МСП на ниво Европейски съюз за постигане на значително въздействие върху стимулирането на финансирането за МСП, икономическия растеж и създаването на работни места.

            На информационните срещи присъстваха представители на местната власт, неправителствените организации, бизнеса, просветни и културни институции, граждани и медии.

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.             

За допълнителна информация:

ОИЦ-Ямбол

Тел.: 046/620189

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.