wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С  пресконференция и две информационни събития за област Ямбол премина Националната кампания „Заедно ЗА съпричастността“, организирана от Мрежата от 28 информационни центъра в сътрудничество с Българския червен кръст и Управляващите органи на програмите 2014-2020 г.

 В рамките на инициативата екипът на ОИЦ-Ямбол проведе второто обучение за общините Ямбол, „Тунджа“ и Стралджа, в което се включиха  координаторите и доброволците на Българския червен кръст. Участниците се запознаха с целите на мащабната кампания и актуалните и предстоящи възможности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. / ОП РЧР/, насочени към представители на уязвимите групи.

ОИЦ-Ямбол представи операции с фокус върху борбата с безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда със специален акцент върху младежите, продължително безработните и по-възрастните хора и подобряване на възможностите им за включване на пазара на труда чрез осигуряване на стажуване, обучение или придобиване на ключови компетентности. Предвидени са интервениции за повишаване качество на живот на възрастните и хората с увреждания и предстоящи операции в сферата на социалното включване и борба с бедността насочени към най-уязвимите групи.

Не на последно място са и процедурите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства, чрез предоставяне на качествени и иновативни социални услуги и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот.

По време на работните разговори, екипът на ОИЦ-Ямбол представи информация за целта на проект „Услуги „лице в лице” в ЦЗСП (Център за заетост и социално подпомагане)“. Комплексните услуги в подкрепа на уязвими групи ще се прилагат чрез междусекторен подход от съвместни екипи на АСП и АЗ и имат за цел превенция и подобряване качеството на живот, както и изграждане на плавен преход между пасивно получаване на помощи към включването на лицата в трайна заетост. Дейностите по проекта предвиждат пилотно предоставяне на интегрираните услуги чрез иновативен подход на 65 места на територията на цялата страна. За област Ямбол, апробиране на новия модел на административно обслужване ще бъде в община Стралджа.

Благодарение на партньорството и съвместната дейност на ОИЦ-Ямбол и БЧК-Ямбол, подпомогнати от активната дейност на доброволците, информацията за възможностите, които предоставя ОП РЧР ще бъде популяризирана сред уязвимите групи и ще допринесе за по-активното им социално включване и интеграция на пазара на труда.

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.            

 

Областен информационен център-Ямбол

Тел.: 046/620186

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg

Дата: 18.11.2015 г.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.