wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Във връзка с първата покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег - трансгранично сътрудничество България-Турция /ТГС/, на 19 и 20 януари, в офиса на Областен информационен център - Ямбол се проведоха информационни срещи с потенциални кандидати. Поканени бяха представители на читалища, училища, неправителствени и младежки организации и общини.

Целта на срещата бе да се популяризира Поканата и да се подпомогнат кандидатите при изготвянето и подаването на проектни предложения. 

На събитието управителят на ОИЦ-Ямбол - Деница Цонева представи правилата за кандидатстване, структурата на проектното предложение и попълването на формуляра за кандидатстване, както и разработването на бюджета на проекта и допустимостта на разходите. Презентирани бяха общата стратегическа цел, приоритетните оси, специфичните цели и типовете проекти.  С подробности бяха обяснени критериите за допустимост на кандидатите, дейностите и разходите. Бяха показани и коментирани формулярът за кандидатстване и приложенията към него. Беше разгледана и оценката на проектните предложения с нейните три етапа: отваряне на проектните предложения; проверка за административно съответствие и допустимост и техническа оценка и оценка на качеството. Акцент беше поставен и върху често допусканите грешки при кандидатстване.

Срещата продължи с представяне на добри практики от проекти, изпълнени в Област Ямбол по програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция 2007-2013г.

Презентациите предизвикаха интереса и вниманието на присъстващите. Последва оживена дискусия, която недвусмислено показва големия потенциал на програмата и положителната нагласа на възможните кандидати.

С навременното и качествено разгласяване на възможностите и условията за кандидатстване по европейски проекти, екипът на Областен информационен център – Ямбол цели засилване на интереса и разработването и изпълнението на все по-качествени проектни предложения с осезаемо положително въздействие върху българското общество.

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.     

Областен информационен център-Ямбол

Тел.: 046/620186

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.