wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На работна закуска в офиса на Областен информационен център – Ямбол (ОИЦ) бяха представени възможностите за финансиране, които предоставя през тази календарна година Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК).

На срещата присъстваха представители на регионални телевизии и интернет медии.

Управителят на ОИЦ-Ямбол - Деница Цонева започна с информация за бъдещата работата на центъра по новия договор по Оперативна програма „Добро управление“. Част от  приоритетите на ОИЦ през тази година ще бъдат насочени към популяризиране на проектите на бизнеса и активизирането на повече фирми да се възползват от европейското финансиране и в частност от ОПИК.

Срещата продължи с представяне на приоритетните цели на ОПИК с допустими дейности и бенефициенти. Бяха разгледани и основните параметри на отворената в момента за кандидатстване процедура по ОПИК „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, по която се предоставя фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, които за Област Ямбол са „Мехатроника и чисти технологии“, „Биотехнологии и индустрии за здравословен начин на живот“ и „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“.

Предвижда се през тази календарна година да бъдат отворени още 6 процедури, по които фирмите да могат директно да кандидатстват. Очаквани с голям интерес са процедурите за енергийна ефективност в малките и средните (МСП) и големите предприятия от производствения сектор, както и процедура за развитие на управленския капацитет на МСП, които развиват своята дейност в приоритетните сектори в Националната стратегия за насърчаване на МСП.

Дискутирани бяха и множество теми, които вълнуват всички нас, като граждани на Ямбол и които касаят настоящето и бъдещото икономическо развитие на града ни.

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.     

 

Областен информационен център-Ямбол

Тел.: 046/620186

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg

facebook: Областен информационен център – Ямбол

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.