wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 22 март 2016г. в офиса на Областен информационен център – Ямбол бе представен проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Ямбол“ с бенефициент Община Ямбол.

Този проект ще надгради постигнатата познаваемост за европейското финансиране в областта, като ОИЦ-Ямбол съзнателно и целенасочено ще работи за повишаване прозрачността при изпълнение и управление на програмите и ще продължи да гради широко обществено доверие и подкрепа. Това ще се осъществи чрез информационни кампании, съобразени със специфичните нужди на областта и на целевите групи, разпространение на информация относно политиките на ЕС, събиране и разпространение на информация и популяризиране на добри практики във връзка с ЕСИФ, сътрудничество с управляващите органи на оперативните програми, предоставяне на конкретна информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ.

В резултат от изпълнението на проекта, жителите на област Ямбол ще бъдат запознати с възможностите, които предоставят фондовете на ЕС, както и с ефекта, който ще има върху страната, региона, общността или отделната личност осъществяването на отделни приоритети, мерки или проекти.

На пресконференцията бе даден и старт на Националната кампания „Успешни ЗАЕДНО“, насочена към популяризиране на възможности за бизнеса по програмите, финансирани от ЕСИФ. Кампанията ще се проведе от мрежата от 28 информационни центъра на територията на цялата страна в периода 22 март ÷ 9 май 2016г. В рамките на тази инициатива ще бъдат проведени срещи с местни представители на бизнеса, дни на отворените врати за запознаване на широката общественост с постигнатото от фирмите от областта през програмен период 2007-2013г. и популяризиране на възможностите за кандидатстване на фирмите през 2016г. Предвиден е конкурс за най-успешен бизнес проект в област Ямбол, издаване на брошура с добри практики от проекти на фирми в област Ямбол и брошура с възможностите за бизнеса през 2016 г.

Кампанията ще завърши на 9 май 2016 г. с провеждане на изложение „Успешни заедно“ и награждаване на победителите в конкурса.

              

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.    

 

Областен информационен център-Ямбол

Тел.: 046/620186

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg

facebook: Областен информационен център – Ямбол

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.