wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 29 март 2016г. Областен информационен център – Ямбол се включи в обща трудова борса, организирана от ДБТ – Елхово. Участието бе в рамките на националната кампания „Успешни заедно”, провеждана от мрежата от 28 информационни центрове в България.

На събитието експертите от Центъра представиха актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). На работодателите бяха раздадени брошури с отворените за кандидатстване и очаквани през 2016г. процедури по оперативни програми „Иновации и конкурентоспособност”, „Развитие на човешките ресурси”, „Инициатива за малки и средни предприятия” и Програмите за развитие на селските райони и за морско дело и рибарство. Предоставени бяха и листовки за предстоящите процедури „Добри и безопасни условия на труд” и „Подкрепа за предприемачество”, както и печатна информация за подмерките за развитие на неземеделски дейности от Програмата за развитие на селските райони, които представляват особен интерес за множество потенциални бенефициенти.

Въпреки все по-голямата разпознаваемост на мрежата от информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз и услугите, които те предоставят безплатно за всички целеви групи по програмите, финансирани от ЕСИФ, експертите от центровете се стремят да присъстват на възможно най-много събития, на които могат да се срещнат и разговарят лично с възможните кандидати и изпълнители на проекти с европейско финансиране в България.

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.        

 

Областен информационен център-Ямбол

Тел.: 046/620186

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg

facebook: Областен информационен център – Ямбол

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.