wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Степента на изпълнение, договорените и изплатени средства по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони към 10 ноември 2016 г. представи Областен информационен център-Ямбол на провелото се на 22.11.2016 г. заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район.

Инж. Деница Цонева - Управител на ОИЦ-Ямбол изнесе подробна справка за постигнатите резултати на ниво области, общини и оперативни програми по отношение на броя сключени договори за безвъзмездна финансова помощ, договорените средства и реално изплатените суми.

В Югоизточен район са сключени 275 договора за безвъзмездна финансова помощ, от които 98 в област Бургас, 93 в област Стара Загора и по 41 за областите Ямбол и Сливен. Два са сключените договори с място на изпълнение Югоизточен район.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони към 10 ноември 2016 г. за област Ямбол са на обща стойност от 77 532 644 лева.

В края на презентацията бяха популяризирани публичният модул на ИСУН и линкът за публичността на проектите по Програмата за развитие на селските райони.

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

         

За допълнителна информация:

Деница Цонева

Управител на ОИЦ

Тел.: 046/620189

e-mail: oic_yambol@abv.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.