wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

При засилен интерес в залата на Областен информационен център-Ямбол се проведе двудневен семинар - обучение на тема ,,Разработване и управление на европейски проекти“. Организатори бяха офис ,,Култура“ на Бюро „Творческа Европа“ - България и Областен информационен център-Ямбол. Събитието се състоя на 29 и 30 ноември и бе насочено към артисти, организации и представители на културни и творчески институции.

Лекторите представиха много полезна и детайлна информация за общата логика и структура на проектното предложение, как се изготвя бюджет, спецификата и избягването на грешки при изготвяне, комплектоване, управление, финансиране, публичност, мониторинг и всички аспекти от движението на проектите.

Бяха дадени практически съвети и насоки, подкрепени от примери за добри и лоши практики при подготовката, управлението и отчитането на проекти по европейски програми.

След общото представяне присъстващите бяха запознати и с изискванията и методологията на  проекти по програма „Творческа Европа“ и нейните подпрограми ,,Култура“ и ,,Медиа“.

Темите на обучението породиха множество въпроси и дискусии от страна на участващите в него и допринесоха за по-голямата информираност и заинтересованост за кандидатстване с проекти за сътрудничество в областта на творческите индустрии.

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.     

 

 

Областен информационен център-Ямбол

Гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 34

Тел.: 046/620186

e-mail: oic.yambol@eufunds.bg

facebook: Областен информационен център – Ямбол

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.